Statsrådet och ministerierna Media

Tarasti föreslår stora ändringar i regionförvaltningen

Finansministeriet 26.1.2016 9.00
Pressmeddelande

Minister Lauri Tarasti överlämnade tisdagen den 26 januari sin utredning om samordnandet av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Pressmeddelandets sista mening har uppdaterats 27.1.

Lauri Tarasti hade till uppgift att utreda överföringen av uppgifterna vid landskapsförbunden samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), liksom även ordnandet av räddningsverksamheten och miljö- och hälsoskyddet i samband med den kommande regionförvaltningsreformen. Tarasti överlämnade sitt förslag till regeringens riktlinjer för den fortsatta beredningen av ärendet till minister Vehviläinen. Utredningen gäller inte social- och hälsovårdstjänster eller finansieringen av dem.

Begreppen landskap, landskapsfullmäktige, landskapsstyrelse och landskapsämbetsverk tas i bruk

Utredningen utgick från en tydlig och strukturellt enhetlig landskapsförvaltning som prioriterar kundaspekten. Begreppen landskap, landskapsfullmäktige, landskapsstyrelse och landskapsämbetsverk tas i bruk. Uppgifterna som överförs ska fördelas mellan staten och landskapen beroende på uppgifternas art.

Landskapsfullmäktige och landskapsstyrelserna har i regel samma uppgifter i samtliga landskap. Landskapsämbetsverkens uppgifter är däremot olika, eftersom resurser och kompetens inte kan fördelas till alla 18 landskap. Uppgifterna koncentreras till ett, fem, tolv och arton landskap så att man i mån av möjlighet följer regionindelningen inom SOTE.

Inom landskapen fördelas uppgifterna så att uppgifter som kräver politisk övervägning i regel avgörs av landskapsfullmäktige, och i mindre viktiga fall av landskapsstyrelsen. Andra ärenden som i regel enbart innebär tillämpning av lag avgörs vid landskapsämbetsverken som tjänsteinnehavarbeslut. Detta är en följd av det väldiga antalet beslut som överförs. Det ska på grund av förvaltningens tydlighet, enhetlighet och kundaspekten inte finnas några andra beslutsfattare i landskapen. Beredande organ kan grundas fritt. 

NTM-centralernas uppgifter som överförs till staten sköts i regel av regionförvaltningsverken

Inga nya ämbetsverk grundas för de uppgifter som överförs från NTM-centralerna till staten, utan uppgifterna överförs i regel till regionförvaltningsverken, av vilka ett utses till huvudregionförvaltningsverk. Regionförvaltningsverken får rikstäckande behörighet, och huvudregionförvaltningsverket ska besluta om arbetsfördelningen och resursanvändningen.

Ett stort antal uppgifter flyttas till landskapen

Ansvaret för ordnandet av de för näringslivet viktiga företags- och arbetskraftstjänsterna (nuvarande TE-byråerna) överförs till landskapen som sedan kan anlita stora kommuner, stadsregioner eller privata parter som serviceproducenter eller producera tjänsterna själva. Administreringen av olika fonder överförs till landskapen. Ansvaret för byggnadstillsynen överförs också till landskapen, men kommunerna kan meddela om de vill sköta byggnadstillsynen själva.

Jordbruks- och landsbygdsförvaltningen förenklas i och med att uppgifterna i regel överförs från kommunerna och NTM-centralerna till landskapen. Kommunernas och regionförvaltningsverkens miljö- och hälsoskyddsuppgifter koncentreras till landskapen. Inom social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde överförs ansvaret för hälsoskyddet och tobakstillsynen till landskapen, även om kommunerna själva också får åta sig dessa uppgifter. NTM-centralernas miljöskydds- och naturvårdsuppgifter överförs med vissa undantag till regionförvaltningsverken, men revideringen av miljöskyddslagen fortsätts, inklusive förhandlingsförfarandet i förväg inom behandling av tillståndsärenden.

Räddningsuppgifterna överförs till landskapen och antalet räddningsverk blir tolv. Räddningsstationerna fortsätter i sin nuvarande form. Huvudstadsregionens gemensamma generalplan som redan i dagsläget baserar sig på markanvändnings- och bygglagen genomförs i samarbete av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Överföringen av trafikuppgifterna från NTM-centralerna utreds i samband med beredningen av trafikbalken under våren.

Ytterligare upplysningar:
 

Lauri Tarasti, minister, utredare, tfn 050 5687 300
Sami Miettinen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 046 923 4695

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit