Hoppa till innehåll
Media

Informationshanteringslagen främjar informationssäkerheten och digitaliseringen av myndigheternas verksamhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2019 13.12
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att den av riksdagen antagna lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och lagarna som har ett samband med den skulle träda i kraft vid ingången av 2020. Lagen främjar förenhetligandet av informationshanteringen, informationssäkerhet och digitalisering av myndigheternas verksamhet.

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen innehåller bestämmelser om genomförandet av offentlighetsprincipen och kraven på god förvaltning i fråga om myndigheternas informationsförvaltning. Lagen innehåller även bestämmelser om interoperabiliteten hos informationssystem. Lagen innehåller bestämmelser om ordnandet och beskrivandet av informationshanteringen, interoperabiliteten hos datalager, förverkligandet av tekniska gränssnitt och elektroniska förbindelser samt informationssäkerheten som gäller hela den offentliga förvaltningen. Vid finansministeriet inrättas med stöd av lagen en nämnd för informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen som ska utvärdera och styra hur statliga och kommunala myndigheter förverkligar informationshanteringen.

Riksdagen antog lagen med mindre ändringar. De viktigaste ändringarna var preciseringen av begreppet informationshanteringsenhet samt utvidgandet av tillämpningsområdet till att omfatta organisationer med delvis offentliga förvaltningsuppgifter.

Bestämmelserna i lagen kommer att preciseras genom förordningar som gäller säkerhetsklassificerade handlingar, informationshanteringsnämndens verksamhet samt utlåtandeförfarandet vid informationshanteringsändringar som gäller statliga myndigheter.

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen innehåller flera övergångsbestämmelser för att myndigheterna ska ha möjlighet att uppdatera sin informationshantering. Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen upphäver lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen som trädde i kraft 2011.

Lagarna publiceras i sin helhet på beslutssidan.

Ytterligare information:

Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 029 553 0023, sami.kivivasara(at)vm.fi.