Hoppa till innehåll
Media

Tillväxten påskyndar byggandet

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2021 12.16
Pressmeddelande

Bostadsbyggandet på rekordhög nivå – risk för överhettning, bedömer konjunkturgruppen inom byggbranschen.

Den ekonomiska tillväxten ökade kraftigare än väntat under det första halvåret i år, och situationen inom byggbranschen förbättrades också avsevärt under vårens gång. Byggkonjunkturen stärks av låga räntor och konsumenternas goda förtroende för ekonomin. Dessutom är de professionella bostadsinvesterarna fortfarande aktiva. 

Byggandet av nya bostäder har ökat oerhört snabbt och det beräknas vara mycket livlig också nästa år. Enligt konjunkturgruppen för byggbranschen finns det en risk för överhettning i fråga om bostadsmarknaden. Statens historiskt höga stödnivåer för bostadsproduktion borde nu justeras så att de lämpar sig för konjunkturläget, rekommenderar konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport av den 15 september. 

Den snabbt ökande efterfrågan har börjat höja byggkostnaderna och byggpriserna och försvårat tillgången på många produkter. Det har blivit svårare att få entreprenadanbud. Arbetskraftskostnaderna för byggande har också stigit, och samtidigt har bristen på yrkeskunnig arbetskraft blivit det största problemet inom branschen. 

Det intensivaste skedet i slutet av året och i början av nästa år

I sin helhet kommer byggandet att förbli på fjolårsnivån även år 2021, eller att överskrida det med högst ett par procent. Andra halvåret 2021 och första halvåret 2022 kommer att vara de intensivaste byggtiderna.

Bostadsbyggandet avtar 2022 jämfört med nuläget, men byggandet av lokaler beräknas däremot öka. Den mest betydande ökningen inträffar först under 2022. Konjunkturgruppen för byggbranschen förutspår att byggvolymen som helhet kommer att öka med 2–4 procent 2022. 

Antalet sysselsatta inom byggbranschen beräknas öka något under det senare halvåret i år och i betydligare mån nästa år.

Renoveringsbyggandet ökar, infrabyggandet avtar småningom

Renoveringen av byggnader ökade i fjol trots coronan, men dock betydligt mindre än under tidigare år. Konjunkturgruppen för byggbranschen förutspår att renoveringstillväxten kommer att öka något under de närmaste åren.  

Investeringarna i mark- och vattenbyggnad ökade exceptionellt kraftigt år 2020 tack vare offentliga investeringar. Också i år ökar mark- och vattenbyggandet. År 2022 beräknas de däremot minska något.

Mer information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, bedömer konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och reparationsbyggandet. Rapporterna av konjunkturgruppen för byggbranschen behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regionalt plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering, sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor med anknytning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.