Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp för att utvärdera statens skuldhantering

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2017 14.31
Pressmeddelande

En expertarbetsgrupp utvärderar hur statens skuldhantering kan utvecklas ytterligare. Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen fredagen den 12 maj.

Arbetsgruppen har i uppgift att utvärdera

  • Målsättningarna för statens skuldhantering
  • En skuldhanteringsmodell som baserar sig på Statskontorets jämförelseportfölj, och framför allt dess funktionsduglighet, transparens och effektivitet
  • Hanterinen av ränterisker ur ett enskilt eurolands perspektiv
  • Hanteringen av likviditetsrisker med tanke på den kraftiga ökningen av statens indirekta exponeringar
  • Den nuvarande skuldhanteringsmodellens institutionella funktionsduglighet, uppgiftsfördelning och resursering
  • Skuldhanteringens förmåga att hantera störningar och kontinuitetshanteringen

Med skuldhantering avses låntagning och likviditetsförvaltning inom statens budgetekonomi samt hanteringen av risker som har ett samband med skulden inom budgetekonomin och de likvida medlen Statens skuldhanteringsmodell har i det stora hela varit likadan sedan 2005.

Skulden inkluderar en betydande ränterisk

Statsskulden är för tillfället cirka 102 miljarder euro. Skulden har ökat kraftigt men de senaste årens låga räntenivå har minskat på ränteutgifterna.

Statsskulden medför enligt finansministeriets risköverblick en avsevärd ränterisk. Ifall den allmänna räntenivån höjs på ett varaktigt sätt till exempel med en procentenhet ökar ränteutgifterna för statens budgetskuld så att ränteutgifterna är ca 500 miljoner euro högre år 2020 än väntat.

”Staten har skuldsatt sig kraftigt under de senaste åren, vilket betonar viktigheten av noggrann och omsorgsfull skuldskötsel ytterligare. Skulden medför en stor ränterisk för samtliga finländare. Nu utreder vi extensivt hur vår skuldhantering fungerar och hur den kan förbättras”, säger finansminister Petteri Orpo.

Beslut om tillsättande (på finska)

Risköverblick utgiven (pressmeddelande 8.5.)

Information om skuldförvaltningen (Statskontoret)

Mer information:

Antti Suvanto, politices doktor, arbetsgruppens ordförande, tfn 050 552 1511
Jussi Lindgren, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens sekreterare, tfn 02955 30019, jussi.lindgren(at)vm.fi