Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissbehandling:
Förslag till ändring av lagstiftningen om utländska bassamfund

Finansministeriet
7.8.2018 13.53
Nyhet

Reformens syfte är att den nationella lagen ska motsvara bestämmelserna i EU-direktivet om regler mot skatteflykt. Finansministeriet sände lagutkastet på remiss den 6 augusti 2018.

Genom lagändringen avskaffas befrielsen från skatt som gällt vissa branscher i den gällande bassamfundslagen. Samfund som ligger i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska räknas som bassamfund om förutsättningarna som gäller utbytet av skatteupplysningar, verksamhetens natur och beskattningens nivå inte uppfylls. Undantaget för skatteavtalsstater utanför den grå listan avskaffas. Därtill ska undantagen inte längre gälla utländska samfund som är belägna i en stat som förekommer i EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. 

I lagutkastet föreslås att tillämpningsområdet för bassamfundslagen förenhetligas och utvidgas. Ändringarna baserar sig huvudsakligen på bestämmelserna i EU-direktivet om regler mot skatteflyktsmetoder. Syftet är att den nationella lagen ska motsvara bestämmelserna i EU-direktivet och lagens tillämpningsområde ska förenhetligas. 

Den rådande lagstiftningen om bassamfund 

Syftet med bassamfundslagen är att beskatta inkomster i Finland som skattskyldiga samfund har kanaliserat till sina bolag i länder med låg beskattning. 

Lagen tillämpas idag vid inkomstbeskattningen av allmänt skattskyldiga fysiska personer, dödsbon, öppna bolag, kommanditbolag och samfund. Som bassamfund räknas ett samfund beläget i ett land med låg beskattning om det omfattats av Finlands bestämmande inflytande som allmänt skattskyldig. 

Ett bassamfunds inkomst beskattas i Finland som skattskyldig inkomst om den skattskyldige ensam eller tillsammans med personer i intressegemenskap äger minst 25 procent av samfundet. Det skattepliktiga beloppet motsvarar den skattskyldiges andel av bassamfundet. 

Bassamfundslagen har emellertid inte tillämpats om ett utländskt samfund utövat till exempel industriell produktionsverksamhet eller om det legat i en skatteavtalsstat utanför den så kallade grå listan. På den grå listan finns de skatteavtalsstater där beskattningens nivå har bedömts vara för låg. Samfund i skatteavtalsstater utanför listan har i regel inte räknats som bassamfund. Huvuddelen av skatteavtalsstaterna är inte med på den grå listan. 

Tillämpningsområdet förenhetligas och utvidgas

I lagutkastet föreslås att tillämpningsområdet för bassamfundslagen förenhetligas och utvidgas. 

Enligt utkastet ska bassamfundslagen tillämpas enhetligt när det gäller samfund i stater utanför EES. Samfund i stater utanför EES ska ha möjligheten att undgå lagens tillämpningsområde om deras beskattningsnivå är minst 3/5 av nivån i Finland, om de utövar sådan verksamhet som fastställts i lagen och om Finland och staten i fråga avtalat om tillräckligt utbyte av skatteuppgifter. Samfund i vissa skatteavtalsstater kan inte undgå lagens tillämpningsområde på grund av den grå listan. Samfund som ligger i länder som förekommer i EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner ska i regel ses som bassamfund.

Samfund inom EES ska kunna befrias från lagens tillämpningsområde i stort sett på samma sätt som nu. 

Bestämmelserna i bassamfundslagen om bestämmande inflytande och om beskattning av bassamfunds inkomster ska förenhetligas. Ett bassamfund omfattas av den finländska ägarens bestämmande inflytande och inkomsterna kan beskattas i Finland om den skattskyldige ensam eller tillsammans med personer i intressegemenskap äger 25 procent av samfundet.

Reformen uppskattas inte avsevärt öka skatteintäkterna. 

Ändringarna tillämpas första gången vid beskattningen för 2019.

Finansministeriet sände lagutkastet på remiss den 6 augusti 2018. Remisstiden går ut 27.8.2018. Lagutkastet, begäran om utlåtande och utlåtandena publiceras på projektsidorna.

Frågor och svar om ändringen av bassamfundslagen

Mer information:

Jari Salokoski, finansråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi
Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi
Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi