Hoppa till innehåll
Media

Uppdatering, augusti 2022
Uppdaterade finansieringskalkyler för kommunerna och välfärdsområdena har publicerats

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 14.12
Pressmeddelande
Social- och hälsovårdsreformen.

Kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler har uppdaterats med nya uppgifter om kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från 2021. De nya uppgifterna baserar sig på kommunernas bokslutsuppgifter för 2021 enligt situationen den 15 augusti. I kalkylerna saknas ännu 26 kommuners bokslutsuppgifter enligt serviceklass.

Uppdateringen av kostnadsuppgifterna inverkar på de kommun- och välfärdsområdesspecifika uppgifterna om kostnader som överförs, eftersom de baserar sig på medelvärdet för 2021 och 2022. Uppdateringen påverkar dock inte den totala nivån på de kostnader som överförs från kommunerna, eftersom de fastställs utifrån budgeten för 2022.

Ändringar i kommunernas kalkyler

Kommunernas finansieringskalkyler innehåller kalkyler enligt aktuella uppskattningar som gäller omställningarna i balansläget i enskilda kommuners ekonomi samt skillnaden mellan de kostnader och inkomster som överförs. Kalkylerna innehåller preliminära uppgifter om de utjämningselement som påverkar statsandelen för kommunal basservice 2023.

Ändringar i välfärdsområdenas kalkyler

I välfärdsområdenas finansieringskalkyler presenteras ett sammandrag av finansieringen för 2023. Det innehåller en uppskattning av den kalkylerade finansieringen per välfärdsområde och beloppet av den övergångsutjämning per välfärdsområde som beräknas på basis av 2022.

I välfärdsområdenas finansieringskalkyler har man beaktat de senaste behovskoefficienterna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården som Institutet för hälsa och välfärd har räknat ut och som inverkar på hur finansieringen fördelas per välfärdsområde. I kalkylerna ingår dessutom kommunernas slutliga bokslutsuppgifter för 2021 till den del sådana har funnits tillgängliga. I nivån på finansieringen har också välfärdsområdenas nya uppgifter beaktats.

Följande kalkyler publiceras i september

Kalkylerna uppdateras och nya kalkyler publiceras nästa gång i september. Då kompletteras kommunernas och välfärdsområdenas kalkyler med de uppgifter om kostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdstjänster och för räddningsväsendet 2021 som nu saknas. Välfärdsområdenas kalkyler preciseras med effekterna av budgetpropositionen.

Även sådana kalkyler över statsandelarna för kommunal basservice som beaktar budgetpropositionen offentliggörs så snart som möjligt efter att budgetpropositionen har publicerats.

Ytterligare information:

Kommunernas kalkyler
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 0295 530 280, unna.heimberg(a)gov.fi
Lauri Piirainen, finansexpert, tfn 0295 530 521, lauri.piirainen(a)gov.fi

Välfärdsområdenas kalkyler
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 570, jenni.jaakkola(a)gov.fi
Jussi Lindgren, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 530 293, jussi.lindgren(a)gov.fi