Hoppa till innehåll
Media

Uppskattningen av den engångsersättning som korrigerar välfärdsområdenas finansiering 2023 har publicerats

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2023 13.26
Pressmeddelande

Finansministeriet har publicerat en uppskattning av den engångsersättning som korrigerar välfärdsområdenas finansiering 2023, och en beräkning av fördelningen av ett förskott på 150 miljoner euro.

Uppskattningen av engångsersättningen baserar sig på den uppdaterade finansieringskalkyl för 2023 som har beräknats på basis av kommunernas preliminära bokslutsuppgifter för 2022 som Statistikcentralen samlat in. Kalkylen innehåller en uppdaterad uppskattning av den kalkylerade finansieringen och övergångsutjämningarna för 2023 samt en uppskattning av engångsersättningen och förskott på engångsersättning fördelade enligt område.

Uppskattningen av engångsersättningen räknas ut så att den statliga finansiering som beviljats välfärdsområdet 2023 jämförs med det belopp i euro som välfärdsområdet skulle ha beviljats i statlig finansiering om man vid beräkningen hade använt de tjänstspecifika bokslutsuppgifterna för 2022 i stället för kommunernas budgetuppgifter för 2022. Den uppskattade engångsersättningen är skillnaden mellan dessa två beräkningar. 

Förskottsbetalningen sker i april

150 miljoner euro av den uppskattade engångsersättningen betalas ut i förskott våren 2023. Beloppet fördelas till välfärdsområdena i förhållande till de uppskattningar av engångsersättningarna per välfärdsområde som finansministeriet beräknat. 

Förskottet betalas till välfärdsområdena i april.

Kalkylen över den engångsersättning som beräknats på basis av de preliminära bokslutsuppgifterna för 2022 är negativ för Kajanalands välfärdsområde, och därför betalas ingen förskottsavgift till landskapet. En eventuell negativ engångsersättning dras av från områdets finansiering i sin helhet först i januari 2024, när det slutliga beloppet av engångsersättningen beräknas utifrån kommunernas fastställda bokslutsuppgifter. 

Finansieringen justeras på basis av kommunernas slutliga bokslutsuppgifter för 2022

Beloppet av engångsersättningen per välfärdsområde preciseras ännu under 2023. I den slutliga kalkylen beaktas det förskott som betalats våren 2023 och eventuell tilläggsfinansiering som beviljats området under år 2023. Den slutliga engångsersättningen betalas i januari 2024. 

Ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering i kraft den 10 mars 2023

Republikens president har stadfäst lagändringarna som gäller bokföringen av en engångsersättning för 2023 som korrigerar välfärdsområdenas finansiering för 2023, samt förskottsbetalningen av en engångsersättning våren 2023. Dessutom ändras övergångsutjämningen så att den maximala ändringen under övergångsperioden begränsas till -50 euro per invånare. Riksdagen godkände ändringarna sådana de ingick i regeringspropositionerna (RP 309/2022 och 326/2022).

Riksdagen har också godkänt de ändringar i finansieringslagen som gäller tillägg för universitetssjukhus. Avsikten är att ändringarna stadfästas separat senare. Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2024.

Mer information:
Kalkylerna: 
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 570, jenni.jaakkola(a)gov.fi
Roosa Valkama, finansexpert, tfn 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi

Ändringar i finansieringslagen:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi