Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningsgrupp understöder genomföringen av landskapsreformen

Finansministeriet
14.6.2016 11.03
Nyhet

Finansministeriet utnämnde den 14 juni en rikstäckande beredningsgrupp för genomföringen av landskapsreformen. Gruppen stödjer landskapens reformeringsarbete i förhandsutrednings-, berednings- och inledningsskedena.

Arbetsgruppen ska främja samarbetet och interaktionen mellan aktörerna som medverkar i planeringen och beredningen av projektet. Gruppen främjar både informationsförmedlingen och invånarnas samt personalens delaktighet.

Beredningsgruppen stödjer reformeringsarbetet på regional plan genom att tillhandahålla rådgivning och styrning i anslutning till målsättningarna och visionen med reformen, förändringsplanerna samt utarbetandet av förhandsutredningar. Beredningsgruppen stödjer regionerna i verkställandet av lagstiftningen efter att den trätt i kraft. Gruppen ska understöda regionerna både i fråga om förvaltnings- och verksamhetsmässiga frågor i anslutning till grundandet av landskapen samt i fråga om genomföringen av uppgiftsöverföringarna som förutsätts av reformen.

En förändringsledare som utses vid finansministeriet vid en senare tidpunkt kommer att vara ordförande för beredningsgruppen. Vice ordföranden är överdirektören Päivi Laajala och sote-reformens förändringsledaren Sinikka Salo. Regionala representanter utses senare. Gruppens mandatperiod varar till den 15 april 2019, och den är underställd projektgruppen för landskapsreformen.

Beredningsgruppen samarbetar med den rikstäckande beredningsgrupp för social- och hälsovårdsreformen som tillsats redan tidigare. Avsikten är att man inom en nära framtid ännu tillsätter en gemensam beredningsgrupp för samordnandet av genomföringen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Beredningsgrupp stöder landskapen vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen (Nyhet 26.5.)
alueuudistus.fi/muutostuki (på finska)
Förändringsstöd för landskapsreformen

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet skickade den 26 maj ett brev till landskapsreformsaktörerna i syfte att inleda förhandsberedningen av genomföringen av landskapsreformen. Brevet inklusive promemoriorna finns på alueuudistus.fi.
 

Förfrågningar:

Projektchef, understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 02951 63012
Överdirektör Päivi Laajala, tfn 02955 30026

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit