Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Digitalisering av offentliga tjänster -spetsprojektet framskrider
Staten påskyndar ibruktagandet av artificiell intelligens och robotar med en investeringspeng

Finansministeriet
15.12.2017 10.07
Pressmeddelande

Statliga ämbetsverk uppmuntras till att öka på utnyttjandet av robotprogram, analyser och artificiell intelligens (AI) med hjälp av en särskild produktivitetspeng.

Finansministeriet har reserverat högst 10 miljoner euro av produktivitetspengen för investeringar i ny smartteknik som kan generera mätbara produktivitetsvinster inom en snabb tidtabell på högst tre år. Samtliga statliga ämbetsverk kan söka finansiering, och investeringarna kan även genomföras i samarbete av flera aktörer.

Styrgruppen för AI-programmet föreslog som mål i rapporten Suomen tekoälyn aika att Finland skulle vara föregångare när det gäller tillämpningen av artificiell intelligens. Finansministeriet börjar omedelbart stöda verkställandet av projektet.  

Investeringspengen främjar spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster samt uppnåendet av den så kallade JTS-miljarden, dvs. en minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter. Målet med förslaget är att påskynda förnyandet av sådana arbets- och serviceprocesser som kan robotiseras allra enklast. 

"För att uppnå ett resultat som gagnar samhället på bästa möjliga sätt måste vi göra genomtänkta allmänna investeringar i digitalisering. Vårt mål är en lättare administration, snabbare och bättre tjänster åt kunder samt förbättrad arbetstillfredsställelse hos den statliga personalen. Allt detta resulterar i förbättrad produktivitet", bedömer finansminister Petteri Orpo.

"Då robotprogram sköter rutinarbetet kan de statliga anställda koncentrera sig på tjänster som medborgarna och företagen behöver. Det är framför allt fråga om att utnyttja teknik, såsom artificiell intelligens, till att ta i bruk nya handlingssätt som förbättrar servicens användbarhet och tillgänglighet", säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Finansieringen baserar sig på snabb genomförbarhet och realistiska kostnads-effektanalyser  

Finansministeriet inleder finansieringsrundan i december och ansökningstiden löper ut vid utgången av mars 2018. Nya ansökningsomgångar kan vid behov ordnas vid ett senare tillfälle så att de bästa idéerna ska kunna verkställas efter en ordentlig beredning. Ämbetsverkens investeringsförslag ska uppfylla följande kriterier:

- Den ekonomiska nytta som satts upp som mål ska vara åtminstone dubbel jämfört med investeringarna. Återbetalningstiden för investeringen är högst tre år.
- Investeringsförslaget innehåller en konkret verkställighetsplan och en realistisk kostnads-nyttoanalys. Förslaget ska vara genomförbart omedelbart (särskild finansiering kan inte användas till att finansiera förstudier eller planeringsprojekt).
- Ämbetsverkets ledning ska förbinda sig till genomföringen av projektet och ett samarbetsprotokoll upprättas till stöd för det.

Den särskilda finansieringen för en enskild investering är högst 1 miljon euro.

En väl genomförd automatiseringsprocess ska kunna kopieras inom hela förvaltningen

Statsförvaltningen utnyttjar redan robotprogram; syftet med den särskilda finansieringen är att utvidga användningen.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet använder robotprogram i stor utsträckning till exempel vid granskningen av fakturor, rapportering och analysering. Kostnadseffekterna av en investering har beräknats så att ersättandet av ett årsverke med robotprogram betalar sig på ungefär ett halvt år.

Magistraterna håller på att genomföra en automatisering av granskningen av intressebevakarnas års- och slutredovisningar utifrån Palkeets verksamhetsmodell. Myndigheten fattar ca 60 000 beslut varje år, och granskningen av dem gör anspråk på ca 50 årsverken. Målet är att robotisera 50 % av magistraternas revisioner före utgången av 2020. Revisionsprocesserna blir snabbare och kunden kan lämna in materialet till magistraten elektroniskt.

Skatteförvaltningen har systematiskt undersökt möjligheterna att automatisera beskattningsprocesserna. Skatteförvaltningen har utarbetat en färdplan för år 2020 om automatiseringen av olika beskattningsformer. Över 100 processer identifierades och 38 av dem kan automatiseras. Robotprogram tillämpas till en början vid personbeskattningen, det nästa skedet är att utforska möjligheterna inom skattegranskningen och analyseringen av företag. Skatteförvaltningen kan uppnå årliga besparingar på 4,6 miljoner euro tack vare robotprogram.

Migrationsverket kommer att tillämpa AI- samt tal- och chattbaserade användargränssnitt som utnyttjar dialogfunktioner vid sin myndighetskommunikation och kundservice. Upp till 90 % av ärendehanteringen kan, enligt en analysering av ärendehanteringen som genomfördes våren 2017, skötas med hjälp av AI-funktioner. Den planerade lösningen lämpar sig enligt Migrationsverkets uppfattning i stor utsträckning som en AI-baserad kundbetjäningslösning för hela den offentliga förvaltningen. Ämbetsverket uppskattar det sammanlagda antalet ärendehanteringar till ca 18 miljoner stycken.

Ytterligare information:
Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216
Mikko Kortelainen, finansminister Orpos specialmedarbetare, tfn 050 301 8334
Mikael Kiviniemi, informationsförvaltningsråd, tfn 02955 30244
Marjut Siintola, specialsakkunnig, tfn 02955 30482

Begrepp:
Robot: programvara som i likhet med människor kan utnyttja olika applikationer på användargränssnittsnivå.
Robotprogram: imiterar mänskligt arbete inom upprepade processer med befintliga programapplikationer.
Robotar kan utbildas på några veckor genom att lära dem arbeten och processer som utförts av människor.
Utbildade robotar kan återutnyttjas i andra processer.
Robotar kan minska på mänskliga misstag och förbättra verksamhetens kvalitet.

Artificiell intelligens (AI) är en dator eller ett dataprogram som klarar av smarta funktioner. AI har inte definierats noggrannare, eftersom definitionen av själva begreppet intelligens är svår att fånga.
Artificiell intelligens gör det möjligt för maskiner, anordningar, program, system och tjänster att fungera på ett för uppgiften och situationen ändamålsenligt sätt.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Finansministeriet Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT Petteri Orpo