Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet inledde i Kittilä kommun utredningsförfarandet i fråga om kommuner som har exceptionella svårigheter inom förvaltningen

Finansministeriet
20.12.2017 15.45
Pressmeddelande

Kittilä kommun har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lag.

Åklagarämbetet i Uleåborg meddelade den 13 oktober att man väckt åtal mot flera medlemmar som medverkat i Kittilä kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt i tillfälliga utskottet under förra valperioden. Åtal har väckts bland annat på grund av arbetarskyddsbrott, diskriminering i arbetslivet och missbruk av tjänsteställning samt grovt missbruk av tjänsteställning. Största delen av de berörda personerna innehade förtroendeposter även under innevarande fullmäktigeperiod. De nya åtalen publicerades den 19 december.

Kittilä kommunfullmäktige behandlade den 31 oktober en eventuell avstängning av de åtalade förtroendevalda. De förtroendevalda, som är svarande i brottsmålen som är anhängiga i tingsrätten i Lappland, har enligt fullmäktiges beslut avstängts från behandling av ärenden i vilka de är åtalade eller annars jäviga. Kittilä kommun har inte verkställt fullmäktiges beslut, ärendet har lämnats tillbaka för beredning.

Kapitel 12 a i kommunallagen föreskriver om utredningsförfarandet i fråga om kommuner som har exceptionella svårigheter inom förvaltningen och om förutsättningarna för inledandet av förfarandet. Finansministeriet har i enlighet med kommunallagen hört Kittilä kommun om inledandet av utredningsförfarandet och tillsättandet av en utredningsgrupp. Kittilä kommun har i sitt utlåtande till finansministeriet av den 18 december bland annat konstaterat och motiverat sina åtgärder. Kommunen har inget att anmärka för medlemmarnas del i utredningsgruppen.

Finansministeriet anser att Kittilä kommuns förvaltning och verksamhet för tillfället drabbats av exceptionella svårigheter som kommunen inte klarat av med egna åtgärder. Finansministeriet anser att Kittilä kommun, med beaktande av bestämmelserna i 85 § kommunallagen om avstängning av en förtroendevald från uppdraget för den tid utredningen eller rättegången om ett misstänkt tjänstebrott pågår, inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lag. Förundersökningen omfattar även brottsmisstankar som gäller beslutsfattandet i kommunen under innevarande fullmäktigeperiod.

Finansministeriet har utnämnt stadsrådet, förvaltningsmagister Antti Rantakokko, överdomaren, vicehäradshövdingen Liisa Talvitie och förvaltningsdirektören, vicehäradshövdingen Irma Nieminen till medlemmar i utredningsgruppen. Antti Rantakokko kommer att vara ordförande för gruppen. Medlemmarna har omfattande erfarenhet från kommunförvaltningen och sådan juridisk kompetens som uppdraget kräver. Medlemmarna i utredningsgruppen är oavhängiga av såväl kommunen som ministeriet.

Utredningsgruppen ska genomföra en i 109 a § i kommunallagen avsedd utredning. Utredningen utgör en rättslig bedömning av förvaltningen i Kittilä kommun. Utredningen ska genomföras i samarbete med Kittilä kommun. Utredningen ska resultera i sådana förslag till åtgärder som får kommunens förvaltning att överensstämma med kommunallagen och annan lagstiftning som Kittilä kommunfullmäktige kan behandla. Utredningen inleds den 1 januari 2018 och avslutas efter att utredningen blivit färdig, dock senast den 28 februari 2018.

Ytterligare information

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 530 079
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 445