Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förvaltarregistrering
Finansministeriet bereder kompletterande lagstiftning utifrån ekonomiutskottets uttalanden

Finansministeriet
2.5.2017 13.32 | Publicerad på svenska 3.5.2017 kl. 8.46
Pressmeddelande

Finansministeriet har vidtagit åtgärder för att säkerställa tillgången till uppgifter om förvaltarregistrerade aktier i enlighet med vad riksdagens ekonomiutskott förutsätter.

Riksdagens ekonomiutskott lämnade den 27 april sitt betänkande om den regeringsproposition som gäller genomförandet av EU:s förordning om värdepapperscentraler. I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen godkänner tre uttalanden.

”Vi har redan vidtagit åtgärder på basis av utskottets uttalanden”, säger statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki.

Källbeskattningen kan användas för att få uppgifter

Ekonomiutskottets första uttalande gäller en ändring i källbeskattningen. Finansministeriet har börjat bereda lagstiftning i enlighet med uttalandet. Genom ändringarna säkerställs att skattemyndigheterna får heltäckande uppgifter om den utdelning på förvaltarregistrerade aktier som betalas till finländare. Om den person som slutligen får utdelningen inte kan identifieras, ska det tas ut en tillräckligt hög källskatt av personen.

Ytterligare utredningar i fråga om innehavens offentlighet

Utskottets andra uttalande gäller offentligheten för uppgifterna om innehav. Finansministeriet kommer att utreda hur man kan säkerställa att offentligheten för uppgifterna om innehav motsvarar offentligheten vid direkt innehav. Ministeriet utredde frågan redan under beredningen av regeringens proposition, och utredningen fortsätter i enlighet med utskottets förslag.

EU-lagstiftningen har medfört fri konkurrens mellan banker och värdepappersföretag på finansmarknaden, så en finländsk investerare kan också använda sig av utländska tjänsteleverantörer. En finländsk investerare kan redan i nuläget äga aktier i ett utländskt börsbolag via ett utländskt förvaltarregister.

Offentligheten för uppgifterna om innehav begränsas också av EU:s förordning om värdepapperscentraler, som tillåter börsbolag att också välja en värdepapperscentral i ett annat EU-land.

”Att genom finsk lagstiftning hindra finländska investerare att förvara aktier i en utländsk värdepapperscentral, där endast förvaltarregistrering är möjlig, vore mycket problematiskt med tanke på tolkningsrisken i anknytning till förordningen”, säger lagstiftningsrådet Antti Leinonen från justitieministeriet.

Justitieministeriet utreder administrativa påföljder

Ekonomiutskottets tredje förslag till uttalande gäller administrativa påföljder. Enligt betänkandet bör statsrådet göra en övergripande analys av de på nationell prövning baserade påföljdsbestämmelserna inom finanssektorn och lämna ekonomiutskottet en utredning i ärendet.

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en lag om administrativa påföljder av straffkaraktär. För närvarande pågår också ett nordiskt forskningsprojekt om användningen av administrativa påföljder. Finansministeriet ämnar i sin utredning utnyttja det arbete som justitieministeriets arbetsgrupp utför. Arbetsgruppens mandattid pågår till utgången av augusti 2018.

Vad gäller regeringspropositionen?

Regeringens proposition innebär ingen utvidgning av förvaltarregistreringen. Förvaltarregistrering utomlands kan redan för närvarande vara möjlig i vissa fall med stöd av EU:s lagstiftning. Regeringens proposition ändrar inte på detta åt varken det ena eller det andra hållet.

Lagändringarna är nödvändiga för att den värdepapperscentral som redan nu är verksam i Finland ska kunna ansöka om verksamhetstillstånd och myndigheterna ska ha befogenheter att behandla verksamhetstillståndet.

Ekonomiutskottets betänkande

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 399, armi.taipale(at)vm.fi
Annina Tanhuanpää, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi