Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriets ekonomiska prognos för 2016 nära den faktiska tillväxten

Finansministeriet
29.5.2017 10.16 | Publicerad på svenska 29.5.2017 kl. 13.14
Pressmeddelande

Finansministeriet utgav den 29 maj 2017 sin prognosavvikelserapport. I rapporten granskas det hur prognosen från hösten 2015 avvek från den faktiska ekonomiska utvecklingen 2016. Bruttonationalprodukten beräknades öka med 1,3 % medan den faktiskta tillväxten enligt uppgifter från mars 2017 var 1,4 %.

Granskningen omfattar de viktigaste variablerna i prognosen, såsom efterfrågeposter som påverkar den ekonomiska aktiviteten, den offentliga ekonomin, sysselsättningen, arbetslösheten och inflationen. Statistikcentralens första preliminära prognos om nationalräkenskaperna 2016 publicerades i mars 2017. Dessa uppgifter kommer emellertid att preciseras ännu, vilket har en betydande inverkan på prognosernas träffsäkerhet.

De variabler som beskriver det ekonomiska läget har ett samband med varandra. Fenomen som till exempel påverkar den internationella ekonomin återspeglar sig antingen direkt eller indirekt i samtliga förutsägbara variabler.

Finansministeriet förutspådde hösten 2015 att världens totalproduktion ökar med 3,6 % år 2016 och världshandeln likaså. Enligt preliminära uppgifter från våren 2017 ökade världens totalproduktion med 3,1 % år 2016 och världshandeln med 1,4 %. Volymen av produktionen var en faktor som bidrog till avvikelsen från prognosen. Volymen av världshandeln ökade klart snabbare än totalproduktionen under åren 1985-2005. Det råder ingen enighet om orsakerna till detta fenomen, eller om dess varaktighet.

Exporten beräknades växa 0,9 % år 2015 och tillväxten beräknades öka till 3 % år 2016. Exporttillväxten under 2016-2017 ansågs bero på tillväxten inom världshandeln, och speciellt på tillväxten i de för Finland viktigaste exportländerna. Splittringen av de globala värdenätverken har lett till att statistiken om utrikeshandeln justerats i betydande mån jämfört med de preliminära uppgifterna, vilket också påverkar prognosavvikelserna. Enligt de för tillfället tillgängliga uppgifterna var exporten år 2014 -0,7 %, medan det slutliga talet var betydligt lägre, -2,7 %.

Den privata konsumtionen ökade mera än väntat

Den privata konsumtionen beräknades öka med 0,8 % och hushållens realinkomster med 0,6 %. Den privata konsumtionen ökade dock enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter med 2,0 % i fjol. Hushållens realinkomster ökade mera än väntat eftersom inflationen fortfarande var exceptionellt svag i fjol. Detta berodde på de utdraget låga priserna på olja och andra råvaror.

Hushållens spargrad fortsatte att sjunka år 2016. Spargraden var enligt Statistikcentralens uppgifter -1,0 % år 2016 medan finansministeriet förutspådde hösten 2015 att spargraden skulle hållas på 0,5 %. Denna förändring i beteendet togs inte i beaktande i prognosen från hösten 2015, och det förklarar avvikelsen så gott som helt.

De privata investeringarna beräknades öka med 6,4 % år 2016, det slutliga utfallet var 6,1 %. De offentliga investeringarna beräknades öka med 1,6 %, det slutliga utfallet var 1,4 %. Den viktigaste faktor som bidrog till att prognosen lyckades var att det största skogsindustriprojektet i Finlands ekonomiska historia, 1,2 md euro för byggandet av biofabriken i Äänekoski, framskred enligt planerna år 2016.

Arbetslösheten minskade snabbare än väntat

Antalet sysselsatta beräknades öka med 0,3 procent år 2016. Den slutliga siffran var 0,5 %. Arbetslöshetsgraden förutspåddes vara 9,4 %. Den slutliga arbetslöshetsgraden var 8,8 % år 2016. Arbetslöshetsgradsprognosen avvek med 0,6 procentenheter jämfört med det slutliga läget. Arbetslösheten minskade oväntat snabbt år 2016, speciellt med tanke på den svaga sysselsättningsutvecklingen under tidigare år och den slutliga tillväxten (+1,4 %).

Finansministeriets inflationsprognos för 2016 var 1,1 %, medan den slutliga inflationen enligt det nationella konsumentprisindexet var endast 0,4 %. Avvikelsen beror på flera faktorer, men den största enskilda faktorn är världsmarknadspriset på råolja, som sjönk ända till början av 2016. Det låga oljepriset syns direkt i energipriserna och indirekt i priserna på andra produkter.

De offentliga samfundens finansiella ställning var starkare under 2015 och 2016 än man prognostiserat hösten 2015. Den offentliga skulden beräknades uppgå till 64,3 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2016, utfallet var 63,6 %.

Prognosen utgjorde grunden för statsbudgeten för 2016.

Prognosavvikelserapport, våren 2017

Ytterligare information:

Jukka Railavo, finansråd, jukka.railavo(at)vm.fi, tfn 02955 30540

Ekonomiska utsikter