Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna kom överens om det fortsatta arbetet kring programmet för finansiellt stöd till Grekland

Finansministeriet
10.5.2016 9.51
Nyhet
Foto: EU

Euroländernas finansministrar nådde måndagen den 9 maj samförstånd om det fortsatta arbetet kring programmet för finansiellt stöd till Grekland. Finansminister Alexander Stubb företrädde Finland vid mötet i Bryssel.

Institutionerna, dvs. Europeiska kommissionen, Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden (IMF), gav eurogruppen en lägesöversikt beträffande Grekland. På basis av översikten bedömde ministrarna vilka förutsättningar det finns att godkänna den första halvtidsöversynen av ESM-programmet för Grekland.

Eurogruppen nådde samförstånd om uppnåendet av de mål som ställts upp för programmet och om de åtgärder som Grekland måste genomföra för att den första halvtidsöversynen ska kunna slutföras.

Eurogruppen ansåg det vara viktigt att Greklands parlament den 8 maj hade godkänt reformer av pensionssystemet och inkomstbeskattningen, eftersom de har en central roll när det gäller att stabilisera Greklands offentliga ekonomi. Innan halvtidsöversynen slutligen godkänns ska Grekland dessutom genomföra s.k. preventiva åtgärder som bl.a. innefattar godkännande av en strategi för hantering av bankernas oreglerade fordringar och sättande i kraft av en ny lag om inrättande av en privatiseringsfond.

Dessutom kom ministrarna överens om en så kallad automatisk mekanism (contingency mechanism) som vid behov aktiverar särskilda tilläggsåtgärder för att de primärsaldomål som ställts upp för programmet ska nås.

Skuldhållbarheten diskuterades

Eurogruppen diskuterade på allmän nivå Greklands skuldhållbarhet och eventuella lättnader i skuldvillkoren. Man har redan tidigare uteslutit en sänkning av skuldkapitalet.

Ministrarna kom överens om de allmänna principerna, som är följande:

  1. att skapa förutsättningar för tillträde till den grekiska marknaden efter att programmet avslutats
  2. att stabilisera återbetalningsprofilen i fråga om lån
  3. att skapa incitament för fortsatta reformer efter att programmet avslutats
  4. att beakta de förändringar som hänför sig till ekonomins tillväxt och räntemiljön.

Eurogruppen beslutade att inleda en teknisk beredning i ärendet. 

Den avtalade helheten väntas ge IMF möjlighet att delta i programmet. Avgörande faktorer är slutförandet av halvtidsöversynen, den automatiska mekanismen för stabilisering av den offentliga ekonomin och lösningar när det gäller lättnader i Greklands skuldvillkor.

Eurogruppen bad institutionerna och Grekland att inom de närmaste dagarna slutföra den tekniska beredningen av halvtidsöversynen och färdigställa handlingarna för halvtidsöversynen. De slutliga besluten om halvtidsöversynen och om nästa lånebetalning fattas när alla preventiva åtgärder har genomförts och de nationella beslutsprocesserna är avslutade. Eurogruppen fortsätter behandla ärendet den 24 maj.

Eurogruppens uttalande (på engelska)

Mer information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 0295 530 290, pekka.moren (at) vm.fi

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen inkluderar euroländernas finansministrar. Eurogruppen stakar ut politiska riktlinjer men fattar inte några beslut om lagstiftningen.

Alexander Stubb Finanspolitiken