Arkitekturbeskrivningar och definitioner

Den offentliga förvaltningens arkitekturbeskrivningar består av beskrivningar av nuläget och målet med den offentliga förvaltningens verksamhet, dess informationsbehov, informationssystem och tekniska lösningar med vilkas hjälp man ser till att de olika delområdena inom den offentliga förvaltningen och framför allt verksamhetsbehoven tas i beaktande på ett enhetligt sätt i all verksamhet och i samband med utvecklandet av IT-lösningar. Innehållet i den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur består i praktiken av mallar, definitioner, beskrivningsmodeller och arkitekturbeskrivningar som gjorts på basis av dessa.

Syftet med beskrivningen av nuläget är att hjälpa inse sambanden mellan olika organisationer inom den offentliga förvaltningen samt att förbättra kontrollen över den existerande omgivningen. Nuläget beskrivs utifrån konkreta beskrivningar i riktning mot mera begreppsliga, dvs. allmänna beskrivningar. Det är lättare att identifiera de praktiska delarna som utgör nuläget, i stället för att försöka skilja på planeringsprinciperna som lett till nuläget.

När det gäller nuläget för arkitekturerna inom den offentliga förvaltningen beskriver man framför allt de viktigaste gemensamma tjänsterna, de övergripande processer som producerar dem samt gemensamma och allmänna begrepp.

Målarkitekturen är ett verktyg för både strategiskt och operativt ledande, med vars hjälp verksamhetsutvecklingen förenhetligas på basis av utgångspunkter och målsättningar som har sitt ursprung i kärnverksamheten. Den övergripande arkitekturen förbättrar de offentliga organisationernas förmåga att åstadkomma en önskvärd framtid. Den främjar föregripande utveckling av IT-system och den införlivas också i utvecklandet av kärnverksamheten.

Målläget för den offentliga förvaltningens övergripande arkitekturer beskriver både de viktigaste principerna och riktlinjerna som påverkar planeringen av arkitekturerna och genomföringen av arkitekturenliga lösningar, och de övergripande referensarkitekturerna för genomföringen av överenskomna objekt som utvecklas nationellt. Beskrivningarna av målläget styr beslutsfattandet och utvecklandet inom offentliga organisationer. Den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen ligger på den högsta abstraktionsnivån för arkitekturbeskrivningar. Beskrivningarna är följaktligen tämligen allmänna, och de resulterar aldrig i en kedja som preciseras ända ner till genomföringsskedet. Dessa täckande beskrivningar ska göras på organisationsnivå.

Riktlinjerna för målen för arkitekturerna och beskrivningarna av dem underlättar planeringen och genomföringen av en verksamhetsteknisk miljö som kan hanteras och modifieras i enlighet med de föränderliga verksamhetsmässiga behoven, och där alla delar passar ihop och de viktigaste komponenterna behöver förverkligas bara en gång.

Referensarkitekturerna för målläget för den offentliga förvaltningen beskriver målsättningar som ligger flera år i framtiden, och genomföringen av dem kräver både flera preciserade arkitekturbeskrivningar som styr genomföringen inom begränsade målområden (noggrannare referens- och målarkitekturer) och projekt för genomföringen av dem.

I beskrivningen över den offentliga förvaltningens gemensamma tjänster beskrivs de allmänna tjänster på basis av vilka, eller med vilkas hjälp myndigheter kan planera och utföra sina egna substanstjänster.

Mera information

Avoindata.fi
Arkkitehtuuripankki (på finska)
JHS-rekommendationerna

Mer information: