Ändringar i lagrandet av utländska medborgares uppgifter i befolkningsdatasystemet

Finansministeriet 28.2.2014 9.40
Pressmeddelande -

Republikens president stadfäste den 28 februari 2014 lagen om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. Lagen träder i kraft den 1 mars 2014.

Lättare att lagra personuppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet

Myndigheter kan i fortsättningen i exceptionella fall bevilja utländska medborgare en finsk personbeteckning och registrera deras uppgifter i befolkningsdatasystemet även om personerna i fråga inte kan förete ett pass eller något annat pålitligt identitetsintyg. Syftet med reformen är att underlätta lagringen av uppgifter i befolkningsdatasystemet då personen i övrigt uppfyller förutsättningarna för registrering.

Migrationsverket och polisen ges även rätt att i samband med beviljandet av uppehållstillstånd registrera grundläggande uppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet så att beviljandet av en personbeteckning kan påskyndas.

Bestämmelsen om Migrationsverkets och polisens nya behörighet träder i kraft före utgången av 2014 vid en tidpunkt som anges genom statsrådets förordning. Till statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet bereds samtidigt vissa ändringar som preciserar uppgifterna som följer av den utvidgade behörigheten.

Ändringar i lagen om lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster  

Skyldigheten att registrera uppgifter om kontaktpersoner för ett dödsbo slopas i samband med reformen eftersom det inte är möjligt att få heltäckande och specificerade uppgifter om detta från myndighetskällor.

Befolkningsregistercentralen ges dessutom möjlighet att skapa filer om byggprojekt och bygguppgifter som avsetts för offentligt bruk.

Förfrågningar: Assi Salminen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30560