FI SV EN

Luottamusmiestoiminta

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on omalta osaltaan edistää osapuolten välillä solmittujen sopimusten noudattamista, työnantajan ja henkilöstön välillä mahdollisesti syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä, muiden työnantajan ja henkilöstön välillä esiintyvien kysymysten käsittelyä sekä työrauhan ylläpitämistä. 

Luottamusmiehen tehtävänä on toimia virkamiesten ja työntekijöiden sekä henkilöstöjärjestön edustajana virka- ja työehtosopimusten, säädösten ja määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa sekä yleensä työnantajan sekä virkamiehen ja työntekijän välisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Luottamusmies edustaa henkilöstöä paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa silloin, kun virka- ja työehtosopimus taikka lainsäädäntö sitä edellyttävät. 

Luottamusmiesten valinnasta ja tehtävistä sekä asemasta ja oikeuksista on sovittu valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä. Luottamusmiehelle on sovittu oikeuksia tehtäviensä hoitamista varten, mm. ajankäytöstä luottamusmiestehtäviin, tietojen saamisesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta. Asemansa turvaamiseksi luottamusmiestä ei saa tämän tehtävän vuoksi syrjiä ja hänellä on erityinen siirto- ja irtisanomissuoja. 

Tarkemmin luottamusmiestoiminnasta, kuten organisaatiosta ja ajankäytöstä, sovitaan virastojen työehtosopimuksissa ja tarkentavissa virkaehtosopimuksissa.

Lisätietoa

Luottamusmiestoiminta valtion virastoissa ja laitoksissa - Valtiosektorin luottamusmiestoimintaa selvittävän kyselyn ja haastattelujen tuloksia - Tutkimukset ja selvitykset 5/2006