Enkät om förtroendet för den offentliga förvaltningen – Dataskyddsbeskrivning

Enkäten om förtroendet för den offentliga förvaltningen kartlägger hur högt förtroende personer i åldern 18–74 år bosatta i Finland har för den offentliga förvaltningen och dess företrädare vid tidpunkten för datainsamlingen, dvs. oktober 2023. Enkäten undersöker också synen på den offentliga förvaltningens funktionsförmåga i framtiden.

Enkäten genomförs i anslutning till Statistikcentralens datainsamling Konsumenternas förtroende. Frågorna ställs direkt efter frågorna för datainsamlingen Konsumenternas förtroende. Uppgiftslämnaren väljer själv om han eller hon svarar i Statistikcentralens webbenkät eller i en telefonintervju. En utbildad statistikintervjuare genomför intervjun.

Den enkät som genomförs i Finland är en del av en internationell undersökning av hurdant förtroende människor i olika länder har för den offentliga förvaltningen i landet de bor i. Undersökningen är organiserad av OECD[1]. I Finland är det finansministeriet som administrerar enkäten och Statistikcentralen som ansvarar för att samla in data och behandla materialet.

I den här dataskyddsbeskrivningen finns information om behandlingen av dina personuppgifter och de rättigheter du har när du deltar i enkäten. Finansministeriet är personuppgiftsansvarig för undersökningen. Statistikcentralen svarar för den praktiska datainsamlingen på uppdrag av finansministeriet och är sålunda personuppgiftsbiträde. OECD tar emot materialet i en anonymiserad form där uppgiftslämnarens direkta identifikationsuppgifter som möjliggör identifiering av respondenterna har avlägsnats.

Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation

Finansministeriet               
PB 28, 00023 STATSRÅDET                
tfn. +358 295 16001
[email protected] (registratorskontoret)
Besöksadress: Snellmansgatan 1, 00023 HELSINGFORS

Dataskyddsombud

[email protected]

Ändamålet med personuppgifterna

Personuppgifterna används vid genomförandet av enkäten om förtroendet för den offentliga förvaltningen i oktober 2023.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter behövs i en myndighets verksamhet för utförande av en uppgift av allmänt intresse i enlighet med 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).

Vem har tillgång till personuppgifterna som samlas in? 

Statistikcentralen: Statistikcentralen fungerar som personuppgiftsbiträde för finansministeriets räkning. Statistikcentralen tar emot personuppgifter direkt av de personer som deltagit i undersökningen via enkäten eller webbenkäten.  I kapitlet Kategorier och källor för personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt från den registrerade redogörs det för personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt av den registrerade. Statistikcentralen anlitar endast underhandläggare som godkänts av den personuppgiftsansvarige.

Överföring av personuppgifter inom EU- eller EES-området 

Material (inklusive personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt av den registrerade), där direkta identifieringsuppgifter har avlägsnats, överförs inom EU- eller EES-området till OECD[2] (Organisation for Economic Co-operation and Development) för forskningsändamål. Materialet som överförs innehåller inte identifierbara personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU- eller EES-området 

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU- eller EES-området.

Bevaringstid för personuppgifter 

Personuppgifterna bevaras vid Statistikcentralen tills vidare. Identifierbara personuppgifter lämnas inte ut till aktörer utanför Statistikcentralen. Statistikcentralens personal har tystnadsplikt.

Slutresultatet, som Statistikcentralen levererar till OECD för forskningsändamål, innehåller inte direkt identifierbara personuppgifter. Materialet, som saknar identifieringsuppgifter, bevaras tills vidare vid Statistikcentralen och OECD.

Är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal och vilka är följderna om uppgifterna inte lämnas

Det finns ingen lagstadgad eller avtalsbaserad skyldighet att lämna ut personuppgifter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering 

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

Dina dataskyddsrättigheter vid behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter:

  • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
  • Rätt att få tillgång till uppgifterna
  • Rätt att rätta uppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
  • Rätt att göra en invändning mot behandlingen av dina uppgifter

I samband med vetenskaplig forskning kan undantag göras från ovannämnda rättigheter i enlighet med nationell lagstiftning. Undantag förutsätter prövning från fall till fall.

Kategorier och källor för personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt av den registrerade

De personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt av den registrerade själv är registrerat kön, ålder, utbildning, bostadsorts regionala information, egen inkomst och hushållsinkomst samt uppgifter om invandrarskap och huvudsaklig verksamhet.

Uppgifter om registrerat kön, ålder, utbildning, bostadsorts regionala information, inkomst och  invandrarskap för den person som valts för undersökningen finns i Statistikcentralens databas som är baserad på befolkningsregistret. Registerinformation om huvudsakliga verksamhet finns i Statistikcentralens informationslager Herttua. Uppgiftslämnarens och hushållets kategoriserade inkomstuppgifter kompletteras dessutom med helhetsmaterial om inkomstfördelningen från Statistikcentralens registermaterial.

Källan till de kontaktuppgifter (inklusive e-post) som används för att kontakta en person som valts för undersökningen är offentligt tillgängliga källor, Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsdatasystemet samt de myndighetsregister ur vilka uppgifterna fås med stöd av statistiklagen. Kontaktuppgifter lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Organisation for Economic Co-operation and Development