Genomföringen av värdepapperscentralsförordningen

Regeringen lämnade den 17 mars 2016 en proposition om lagstiftning som genomför EU:s värdepapperscentralsförordning i Finland. Republikens president stadfäste lagarna den 16 juni 2017 så att de trädde i kraft den 21 juni 2017.

Genom reformen upphävdes den tidigare lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet som ersattes med en ny lag. Dessutom gjordes det ändringar i flera andra lagar, t.ex. aktiebolagslagen, lagen om andelslag och lagen om Finansinspektionen.

EU:s förordning om värdepapperscentraler trädde i kraft i september 2014, och har sedan dess varit direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna.

Den nya nationella lagstiftningen i sin helhet

Förvaltarregistreringen utvidgas inte

Den nya nationella lagstiftningen utvidgar inte förvaltarregistreringen. Lagen förbjuder även i fortsättningen kontoförvaltare, t.ex. banker, från att förvaltarregistrera finländska investerares aktier i det finländska värdeandelssystemet. Utländska investerare kan däremot fortfarande tillämpa förvaltarregistrering i Finland.

  • Direkt ägande: Investerarens innehav registreras på ett personligt värdeandelskonto i värdepapperscentralen.
  • Förvaltarregistrering (flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning): Investeraren låter registrera sina värdepapper på ett värdeandelskonto i bankens namn. Banken kan vidareförmedla värdepappren för förvaring i en annan bank eller ett värdepappersföretag, varvid förvaringskedjan inkluderar flera förvarare.

Om ett finländskt bolag emitterar aktier i ett annat EU-land tillämpas EU:s värdepapperscentralsförordning och lagstiftningen i landet i fråga. De flesta EU-länder, t.ex. Sverige och Tyskland, tillämpar förvaltarregistrering. Finland kan inte genom sin nationella lagstiftning begränsa EU-förordningen eller lagstiftningen i andra länder.

I dessa fall kan förvaringskedjan sträcka sig ända till Finland, men förvaringen utgör inte en del av det finländska värdeandelssystemet. Dessa slags förvaringskedjor gör det i princip möjligt för finländska investerare att förvara förvaltarregistrerade aktier i Finland.

EU-förordningen möjliggör emittering utomlands

Finansministeriet är inte medvetet om några fall där finländska bolag skulle ha emitterat aktier i utländska värdeandelssystem. Detta har hur som helst med stöd av EU-förordningen varit möjligt sedan september 2014, och den nya nationella lagstiftningen ändrar inte på saken åt det ena eller det andra hållet.

Den nya lagstiftningen ändrar heller inte på fallen där finländska investerare förvarar inhemska aktier i andra EU-länder. Förvaltarregistrering är visserligen förbjuden i sådana fall, men det är svårt att utsträcka förbudet utomlands.

Finansministeriet bereder kompletterande lagstiftning utifrån ekonomiutskottets uttalanden (pressmeddelande 2.5.2017)

Finansministeriet beklagar behandlingen av en journalist i samband med förvaltarregisterärendet (nyhet 28.10.2016)

EU:s förordning om värdepapperscentraler genomförs i Finland (pressmeddelande 17.3.2016)

Statsrådets beslutshandlingar (17.3.2016)

Minister Stubb: Förvaltarregistret drivs inte vidare (notis 1.12.2015)

Sammandrag av remissvaren om värdepappersförvaring färdig (23.11.2015)

36 utlåtanden om öppning av värdepappersförvaringen för konkurrens (pressmeddelande 3.11.2015)

Utlåtandena (Dokument-mellanbladet)

Finansministeriet begär utlåtanden om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens (pressmeddelande 21.10.2015)

Hur förändras förvaringen av värdepapper? Frågor och svar (notis 2.10., kompletterat 28.10.2015)

Förvaringen av värdepapper öppnas för konkurrens (pressmeddelande 2.10.2015)

Kontaktperson: Janne Häyrynen