Valtion hankintakäsikirja 2017

Valtion hankintakäsikirjan 2017 julkaisun taustalla on EU:n parlamentin tammikuussa 2014 hyväksymä direktiivipaketti julkisista hankinnoista ja sen pohjalta uudistettu laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tässä päivitetyssä valtion hankintakäsikirjassa on huomioitu myös hankintatoimen kehittämishankkeen (ns. HANKO-hanke) alkuvuodesta 2016 antamat hankintatoimen kehittämissuositukset.

Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on tukea valtionhallinnon hankintayksiköiden hankintatoimen järjestämistä ja organisointia, julkisten hankintojen suunnittelua ja kilpailuttamista sekä hankinnan sopimusvaihetta ja jälkitoimia. Käsikirjalla pyritään myös yhtenäistämään valtionhallinnon hankintakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tukemaan hankintatoimen kehittämistä ja hankintaohjeiden laadintatyötä. Käsikirjan eri osia voidaan lukea yksittäisinä kyseisen otsikkoaiheen kattavina kokonaisuuksina.

Käsikirjaan on kuvattu havainnollisesti hankintalainsäädännön vaatiman kilpailuttamisen edellyttämät tärkeimmät toteutusvaiheet sekä annettu käytännön opastusta hankintojen suorittamiseen ja hankinnoista sopimiseen. Käsikirjan kohderyhmiä ovat sekä hankintatoimen johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat että varsinaisen hankinnan (kilpailuttamisen) toteuttamisesta vastaavat ja hankintoja tekevät tahot. Käsikirja on laadittu erityisesti valtionhallinnon hankintayksiköiden hankinnan lähtökohdista. Soveltuvin osin käsikirjaa voivat hyödyntää muut julkishallinnon hankintayksiköt ja myös tarjoajat.