Statens lokalförvaltning

Ämbetsverken inom statens lokalförvaltning är polisinrättningar, magistrater, utsökningsverk, åklagarämbeten och arbets- och näringsbyråer. Folkpensionsanstalten, som verkar utanför statens budgetekonomi, har ett stort kontorsnätverk på lokal nivå. Dessutom tillhandahåller olika förvaltningsområden tjänster på samservicekontor utifrån lokala förhållanden och behov.

Geografiska verksamhetsområden

De lokala myndigheternas geografiska verksamhetsområden har blivit större under de senaste åren och omfattar nu i stort sett landskapens område. För polisen, magistraterna, utsökningsväsendet och åklagarväsendet är verksamhetsområdet en härad. Den lokala polisverksamheten sköts nu av 11 polisinrättningar. Magistraterna är 11, åklagarämbetena 11 och utsökningsverken 22. TE-tjänster produceras av arbets- och näringsbyråerna, som är 15 till antalet.

Polisen

Magistraterna

Åklagarväsendet

Utsökningsverken

TE-tjänster

Folkpensionsanstalten

Utveckling av lokalförvaltningen

Våren 2013 gav finansministeriet en utredare i uppdrag att utreda vilka konsekvenser en anslutning av magistraterna till regionförvaltningsverken skulle medföra. Bakgrunden till utredningen är regeringens redogörelse till riksdagen i februari 2013 om verkställandet och utfallet av regionförvaltningsreformen 2010. Utredaren föreslår i en rapport från oktober 2013 (Finansministeriet, Förvaltningsutveckling 28/2013) att magistraterna ansluts till regionförvaltningsverken tidigast 1.1.2015.

Utredarens rapport (på finska)

Ministergruppen för förvaltning och regionutveckling förordade i juni 2014 att beredningen av sammanslagningen fortsätter och att den beaktar arbetet i cenral- och regionförvaltningsutredningen.

Ytterligare information

Överinspektör
Jaana Salmi
Tel. 02955 30003