FI SV

Rekrytering av tjänstemän

Trots personalminskningsmål öppnar det sig många nya arbetstillfällen inom staten när de stora årskullarna pensioneras. Varje ämbetsverk rekryterar själv den personal som behövs på grundval av personalplanen. Den högsta ledningen och ministeriernas ledande tjänstemän utnämns dock av statsrådet eller republikens president.

Vid utnämningar till statliga uppgifter gäller tjänsteförhållandet i regel tills vidare. Utnämning för viss tid i ett tjänsteförhållande kan ske om arbetets art, ett vikariat, interimistisk skötsel av uppgifter som hör till en vakant tjänst eller praktik förutsätter detta. En tjänst kan besättas tidsbegränsat, om det finns grundad anledning som sammanhänger med tjänstens art eller ämbetsverkets verksamhet.

Statens rekrytering är öppen och man strävar efter att välja den mest meriterade personen. Enligt grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Dessutom finns bestämmelser om medborgarskap, ålder, språkkunskaper, examina m.fl. behörighetsvillkor i statstjänstemannalagen, lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda och i lagar eller administrationsförordningar som gäller det berörda ämbetsverket. I samband med anställning beaktas behörighetsvillkoren som gäller statsanställdas språkkunskaper och tillgodoräknade språkkunskaper enligt justitieministeriets rekommendationer. Diskriminering i samband med anställning är uttryckligen förbjudet.

Valtiolle.fi-servicehelheten hjälper vid rekryteringen

Staten använder ett digitalt rekryteringssystem, som utgör en del av Valtiolle.fi-servicehelheten. Valtiolle.fi är den offentliga annonseringskanalen för lediga uppgifter hos staten. Webbplatsen innehåller elementär information om statens rekrytering samt presentationer av typiska anställda och av statliga arbetsgivarorganisationer. Valtiolle.fi servicehelheten sköts av Palkeet för finansministeriets räkning.

Utgångspunkten är jämställdhet och lika behandling

Eftersom man för statens uppgifter alltid ska välja den mest meriterade sökanden är båda könen i princip jämställda vid rekryteringar och olika skeden av arbetskarriären. Statens verksamhetsenheter följer jämställdhetslagen även när medlemmar i organ och arbetsgrupper utnämns.

Män och kvinnor utgör nästan en lika stor del av statens personal. Vissa yrken och uppgiftsområden inom staten är fortfarande mans- eller kvinnodominerade. Mansdomierade är t.ex. polisväsendet och försvarsmakten medan det arbetar fler kvinnor än män i finansförvaltningen.

Lagen om likabehandling föreskriver om myndigheternas skyldighet att etablera sådan förvaltningssed och sådana verksamhetssätt som säkerställer att likabehandling främjas. Således gäller systematiskt främjande av likabehandling även rollen som arbetsgivare. Genom väl utarbetade likabehandlingsplaner kan man undvika diskriminering av minoriteter och aktivt främja mångfald i arbetsgemenskapen. Detta kan t.ex. ske genom tillämpning av en personalpolitik där man bland jämnstarka sökande rekryterar en person som tillhör en underrepresenterad grupp på arbetsplatsen, t.ex. en invandrare. Då är det fråga om s.k. positiv särbehandling, som är tillåten, om avvikelsen från grundlagens jämlikhetsprincip är tillfällig och står i rätt proportion till det mål som eftersträvas.

Statens uppgifter är mångsidiga och personer med varierande utbildningsbakgrund kan söka sig till dem. Högskoleexamen och goda språkkunskap är dock i lag eller förordning föreskrivna behörighetsvillkor för många sakkunniguppgifter.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Marjaana Laine
tfn 02955 30304
[email protected]

Lagstiftningsråd
Miska Lautiainen
tfn 02955 30212
[email protected]