Utveckling av den gemensamma kundservicen

Samservice är ett sätt att tillhandahålla offentliga och andra tjänster koncentrerat vid ett enda serviceställe. Samservicen baserar sig på samarbetet mellan kommunerna och de statliga myndigheterna och på frivilliga avtal. Det finns i dagsläget ungefär 190 gemensamma kundserviceställen i Finland. Utöver kommunala tjänster kan servicepunkterna erbjuda t.ex. FPA:s, polisens tillståndsförvaltnings, Skatteförvaltningens, magistratens, arbets- och näringsbyråns och i framtiden också landskapets tjänster. Även organisationer och företag kan vara verksamma vid servicepunkter.

Aktuellt

Republikens president har den 5 maj 2017 stadfäst en lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen. Lagen träder i kraft den 1 juni 2017. Det huvudsakliga syftet med samservicelagen är att stödja digitaliseringen och användingen av elektroniska tjänster. I den ändrade samservicelagen kvarstår grundprincipen om avtalsbaserat samarbete mellan myndigheterna. Syftet är att man i samservicen ska iaktta enhetlig praxis och enhetliga metoder. Myndigheternas digitala tjänster samt rådgivning om och stöd i användningen av dem lyfts fram som en central del av samserviceverksamheten.

Pressmeddelande

Hur utvecklas den gemensamma kundservicen?

Lagen om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen för med sig en ny verksamhetsmodell, som betonar e-tjänster, användarstöd och distansservice. Kunderna ska i främsta hand använda e-tjänsterna. Därmed är målet med den nya verksamhetsmodellen att klienten kan få den service hen behöver vid en Servicpunkt på fyra olika sätt: som elektroniska tjänster vid en kunddator, som distansservice genom videokontakt med en myndighet, av en kundrådgivare eller genom att en expert från en myndighet tar sig till servicepunkten. I och med den nya verksamhetsmodellen ska det fästas mer uppmärksamhet vid att utveckla kundrådgivarnas komptetens och vid system som stöder deras arbete. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om nya former att erbjuda gemensam kundservice. Det kan till exempel vara frågan om servicebilar som kör vissa rutter eller om handledning i att använda elektroniska tjänster exempelvis i samband med hemservice.

Gemensamma kundserviceställena bildar ett färdigt regionalt nätverk för stödjande av medborgarnas elektroniska ärendehantering.

Med förändringen av samservicelagen är det även meningen att förena den visuella kommunikationen. Nyckelmärket och Servicepunkt med en grafisk design synliggör för kunden att det finns tillgång till flera myndigheters kundservice vid Servicepunkten.

Servicepunkt.

Kundservice2014-projektets webbplats uppdateras inte längre

Kundservice2014-projektet upphörde den 31 december 2015. Projektets webbplats har arkiverats och den uppdateras inte längre. I fortsättningen kan du följa utvecklandet av den gemensamma kundservicen både på denna webbplats och på yhteispalvelu.fi –sidan.

Hur sker ärendehanteringen vid gemensamma servicepunkter?

Verksamhetsmodellen för gemensam kundservice består som mest av fyra sätt att uträtta ärenden. Modellen betonar framför allt digital ärendehantering med hjälp av kundterminaler och stöd för digital ärendehantering vid behov. Om servicen som kunden behöver kräver mera ingående myndighetsexpertis, kan kunden hänvisas till att utnyttja distansservice. I vissa situationer kan sakkunniga från olika myndigheter även besöka en Servicepunkt, vilket ger kunderna möjlighet till personlig betjäning på plats. Servicerådgivarna ger allmän rådgivning och guidning i fråga om myndighetskommunikationen.

Verksamheten vid Servicepunkten utgår från kundernas behov.

 

Se animationsvideon om hur du kan sköta många myndighetsärenden vid Servicepunkten.

animationsvideo

Kontaktuppgifter

Marko Puttonen
utvecklingsdirektör
tfn 02955 30271
[email protected]