Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samservicen ska ge stöd i användningen av elektroniska tjänster

Finansministeriet
5.5.2017 12.15
Pressmeddelande

Republikens president har i dag den 5 maj stadfäst en lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen. Lagen träder i kraft den 1 juni 2017.

Samservicelagens syfte är att trygga människors tillgång till service i hela landet. Servicepunkterna kommer bättre än tidigare att stödja elektroniska tjänster. Vid Servicepunkterna kan kunden på egen hand eller med en servicerådgivares hjälp använda de elektroniska tjänsterna vid en kunddator. Om det behövs närmare rådgivning i ett ärende, kan man vid Servicepunkten ha videokontakt med experter vid olika myndigheter.

Samservice är ett sätt att tillhandahålla den offentliga förvaltningens tjänster koncentrerat vid ett enda serviceställe. De tidigare samservicekontoren blir nu Servicepunkter med en ny fräsch och enhetlig visuell profil. Servicepunkterna kan erbjuda t.ex. kommunens, FPA:s, polisens tillståndsförvaltnings, Skatteförvaltningens, magistratens, arbets- och näringsbyråns och i framtiden också landskapets tjänster. Även organisationer och företag kan upprätthålla Servicepunkter. För närvarande finns det 190 gemensamma serviceställen för offentliga tjänster i Finland. Servicerådgivarna vid Servicepunkterna handleder kunderna i skötseln av alla myndighetsärenden. Man har fäst särskild vikt vid servicerådgivarnas utbildning och vid de system som stöder deras arbete.

Regeringen beslutade i september 2016 att skyldigheten att i första hand använda elektronisk postlåda träder i kraft 2018. I samband med beredningen tryggas på lagnivå servicen för dem som inte kan använda elektroniska tjänster. Servicerådgivarna vid Servicepunkterna ger kunderna handledning och hjälp vid användningen av den digitala postlådan.

Grundprincipen oförändrad

I den ändrade samservicelagen kvarstår grundprincipen om avtalsbaserat samarbete mellan myndigheterna. Servicepunkternas serviceutbud ska därför utgå från lokala behov. Förfarandena i Servicepunkternas verksamhet samordnas.

Lagen gör det möjligt att tillhandahålla samservice också vid Servicepunkter som inte befinner sig i någon fast lokal. Det kan vara fråga om t.ex. pop up-punkter i köpcentrum, enheter som rör sig på hjul eller att servicen tillhandahålls vid hembesök hos kunden.

Dessutom är ett mål med samservicen att säkerställa att de kostnader som beror på samservicen fördelas enligt självkostnadsprincipen. Den som upprätthåller en Servicepunkt ska få full ersättning för de kostnader som uppstår.

Utöver ändringen av samservicelagen pågår det så kallade AUTA-projektet vid finansministeriet. Inom projektet utvecklar man, med hjälp av olika försök som pågår till slutet av detta år, en ny verksamhetsmodell för kundservicen som stöder digitaliseringen. Syftet med den nya verksamhetsmodellen är att stödmetoderna ska vara flexibla och beakta kunden så att man kan garantera en jämlik tillgänglighet till och användning av de digitala tjänsterna.

Mer information om utvecklingen av den gemensamma kundservicen

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Ilkka Turunen, regeringsråd, tfn 0295 530 097, ilkka.turunen(at)vm.fi

Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 0295 530 271, marko.puttonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus spetsprojekt