Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår åtgärder för att utveckla ledarskapet inom statsförvaltningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 14.02
Pressmeddelande
Lederskap för det gemensamma bästa.

Styrgruppen för projektet Ledarskap för det gemensamma bästa, som tillsatts av finansministeriet, har publicerat sitt förslag till utveckling av det offentliga ledarskapet. Styrgruppen föreslår bland annat att finansministeriet ska bereda en modell till stöd för ministerierna där en rådgivande utvärderingsgrupp utnyttjas vid rekryteringen av den högsta ledningen. Styrgruppen lade fram sammanlagt 11 förslag till utveckling av det offentliga ledarskapet.

”Betydelsen av gott ledarskap betonas under kristider. Bakgrunden till detta är dock en kontinuerlig utveckling under normala förhållanden, där kommande förändringar och risker förutspås. Gott ledarskap spelar också en nyckelroll när man strävar efter att göra den offentliga sektorn mer attraktiv som arbetsgivare. Jag vill tacka arbetsgruppen för ett gott arbete och konkreta förslag. Flera av dem kommer säkert att beredas vidare”, kommenterar kommunminister Sirpa Paatero.

Målet är att stärka den högsta ledningens oavhängighet, engagemang och professionalitet

Styrgruppen föreslår att ministerierna tillsätter en utvärderingsgrupp för varje rekryteringsprocess för den högsta ledningen. Styrgruppen ska ha ordinarie medlemmar från statsförvaltningens gemensamma utvärderingsgrupp samt uppgiftsspecifika medlemmar från berörda ministerier och från tjänstens uppgiftsområde.

Styrgruppen föreslår att karensanvisningarna preciseras så att behovet av karensavtal beaktas vid alla rekryteringar. Karensen begränsar övergången till ett nytt anställningsförhållande eller ny verksamhet. Målet är att bättre kunna säkerställa att viktiga sekretessbelagda uppgifter som erhållits i anställningsförhållanden redan förlorat sin betydelse då ett nytt anställningsförhållande inleds.

I förslagen framställs det att förfarandet med ledningsavtal skulle utvecklas. Ledningsavtalen ska innehålla bland annat uppföljning av hur de avtalade målen nås, en bedömning av hur ledningen har lyckats samt en bedömning av chefens utveckling. Det föreslås också att ledningsavtalens offentlighet ska utredas.

Styrgruppen föreslår att statstjänstemannalagen ändras så att utnämningar till tjänster inom statsförvaltningens högsta ledning i fortsättningen görs för sju år. De tidsbundna tjänsterna inom den högsta ledningen är i dagsläget i princip fem år. Detta skulle öka ledningsuppgifternas attraktivitet och klargöra statens arbetsgivarprofil.

Det offentliga ledarskapet har många styrkor, men man har också identifierat utvecklingsobjekt

Ledarskapet inom den offentliga förvaltningen har särskilda styrkor som hänför sig till en relativt stabil omvärld, den nordiska välfärdsstatens verksamhet, en välfungerande och värdebaserad förvaltning, personalens höga yrkesskicklighet och tjänstemannaetik. En viktig motivering till att utveckla det offentliga ledarskapet är att höja dess anseende. Detta anses ha många slags positiva effekter på hela den offentliga förvaltningens verksamhet.

Finansministeriet tillsatte projektet den 24 november 2021. Arbetet stöddes av en omfattande enkät om offentligt ledarskap som genomfördes av finansministeriet och av en utredning av urvalskriterierna och ansökningsförfarandet för den högsta ledningen. När det gäller styrgruppens 11 utvecklingsförslag ska finansministeriet bereda en verkställighetsplan för dem under sommaren.

Mer information:
Sofia Nevalainen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 530, sofia.nevalainen(at)gov.fi
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, tfn 02955 30031, juha.sarkio(at)gov.fi 
Ari Holopainen, finansråd, tfn 02955 30520, ari.holopainen(at)gov.fi
Miska Lautiainen, regeringsråd, tfn 0295 530 212, miska.lautiainen(at)gov.fi
Markus Siltanen, finansråd, tfn 0295 530 263, markus.siltanen(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Sirpa Paatero Staten som arbetsgivare