Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar i beskattningen av fastighetsinvesteringar

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2021 14.01
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt expertgrupp har utrett möjligheterna att konsolidera skattebasen. Det är enligt utredningen inte motiverat att inkludera en 5 procents källskatt på utdelning i det finländska skattesystemet. Det föreslås vissa ändringar i beskattningen av fastighetsinvesteringar.

Arbetsgruppen har i enlighet med regeringsprogrammet haft till uppgift att utreda om det är möjligt att ta i bruk en källskatt på fem procent på utdelning från samfund som befriats från skatt på utdelning. 

Även om det i och för sig går att finna grunder för en källskatt på fem procent med tanke på en mera konsoliderad skattebas, anser arbetsgruppen dock att det inte är motiverat att inkludera en separat källskatt på utdelning i det finländska skattesystemet. 

Den föreslagna källskatten på utdelning lämpar sig dåligt för det nuvarande systemet för beskattning av utdelning och skulle göra det nuvarande systemet för beskattning av utdelning ännu mera komplicerat än tidigare. Skatten skulle innehålla element som inte kan motiveras med tanke på ett gott skattesystem. Den föreslagna källskatten på 5 procent skulle gälla endast inhemsk utdelning, vilket betyder att varken utdelning från utlandet eller andra placeringsintäkter skulle omfattas av beskattningen. Skatt kunde inte heller tas ut hos utländska dividendtagare till den del som de skatteavtal som Finland ingått begränsar beskattningsrätten. Enligt arbetsgruppens bedömning skulle en källskatt på utdelning sannolikt också konsekvenser för beteendet och det är svårt att uppskatta de eventuella slutliga skatteintäkterna.

Genomströmningsmodellen förutsätter ytterligare övervägande 

Arbetsgruppen utredde också möjligheterna att ta ut skälig skatt på vinster från utländska fonders och andra skattefria sammanslutningars fastighetsplaceringar. Strukturerna för fastighetsplaceringar är mångsidiga och arbetsgruppen bedömer i stor utsträckning olika skattefrågor i anslutning till dem. 

Arbetsgruppen har, med tanke på tryggandet av skattebasen, granskat i synnerhet skattebehandlingen av inhemska specialplaceringsfonder som huvudsakligen placerar i fastigheter och fastighetsvärdepapper. I detta sammanhang blev det viktigaste möjliga sättet att konsolidera skattebasen i utredningen att utländska fastighetsfonder helt befrias från beskattningen av inkomst från Finland på grund av att de med stöd av EU-rätten jämställs med en inhemsk specialplaceringsfond, som är en separat skattefri sammanslutning. 

Arbetsgruppen har övervägt om skattebehandlingen av specialplaceringsfonder som placerar i fastigheter kan särskiljas från andra placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Arbetsgruppen har i detta syfte framför allt granskat den så kallade genomströmningsmodellen och möjligheten att begränsa användningen av den till specialplaceringsfonder med färre ägare. I det finländska skattesystemet skulle en ren genomströmningsmodell dock innebära ett nytt slags system som förutsätter ytterligare övervägande också med beaktande av den framtida utvecklingen av EU-lagstiftningen.

Arbetsgruppen har också granskat en alternativ modell där skattefriheten slopas för specialplaceringsfonder som placerar i fastighetsegendom. Detta är dock en omfattande och principiell ändring i beskattningen av fonder.

Arbetsgruppen anser dessutom att det med tanke på konsolideringen av skattebasen vore motiverat att ändra den nationella inkomstskattelagstiftningen så att den beskattningsrätt som tillåts i skatteavtal kunde användas i större omfattning än tidigare vid indirekt överlåtelse av fastigheter. I synnerhet i fråga om indirekta fastighetsplaceringsstrukturer kan det uppstå situationer där Finland med stöd av den nationella lagstiftningen inte kan beskatta den vinst som överlåtelsen ger en utländsk investerare, även om flera skatteavtal som Finland ingått i sig tillåter beskattning.

Viktigt med konsolidering av skattebasen i den globala ekonomin

Arbetsgruppen hade medlemmar från finansministeriet, Skatteförvaltningen och universiteten samt företrädare för finansbranschen.

Båda utredningsobjekten omfattar i stor utsträckning många delar av skattesystemet och gränsöverskridande situationer. Arbetsgruppen har beaktat EU-rätten, skatteavtalen och konsekvenserna för olika aktörer i Finland. Utredningsarbetet baserade sig på regeringsprogrammet, enligt vilket det är viktigt att konsolidera skattebasen i en global ekonomi där kassaflödena överskrider de nationella gränserna. 

Arbetsgruppens slutsatser skickas härnäst på remiss, varefter de går vidare till regeringens behandling.

Ytterligare information:

Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi
Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi
Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 105, harri.joiniemi(at)vm.fi