Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utreder möjligheterna att utnyttja dataanalys

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 15.28
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet har som mål att utreda hur kunskapsbaserat beslutsfattande kan stödjas med hjälp av dataanalys.

Arbetsgruppen ska utreda hur man med hjälp av ett ännu mer omfattande utnyttjande av registermaterial och dataanalys kan stödja kunskapsbaserat beslutsfattande. Arbetsgruppen kartlägger dessutom hurdana informationsbehov ministerierna har som kunde dra nytta av dataanalysen och hur snabbt de kan tillgodoses.

Bakgrunden till detta är forskningsgruppen för covidekonomin som inrättades våren 2020 på grund av covid-19-pandemin, dvs. Helsinki Graduate School of Economics (GSE) lägesrum-projekt, där man analyserade data till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Lägesrummet hade forskare förutom från GSE också bland annat från Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), Åbo universitet och Statistikcentralen. Lägesrummets verksamhet har delvis baserat sig på dispens på grund av covid-viruset, och under verksamheten identifierade man ett behov av att utreda möjligheterna till motsvarande dataanalysverksamhet till stöd för beslutsfattandet även under normala förhållanden. 

Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga alternativ för genomförandet av ett pilotförsök med datarum som utnyttjar lärdomarna från lägesrummet, samt att undersöka vilken aktör inom statsförvaltningen som kunde ansvara för den praktiska verksamheten vid det datarum som ska testas. 

Arbetsgruppen har företrädare för finansministeriet, statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet samt Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd och Statens ekonomiska forskningscentral VATT.

Arbetsgruppen ska under arbetets gång dessutom höra akademiska forskares synpunkter på främjandet av nyttjandet av data samt på god praxis som kommit till under lägesrummets verksamhet.

Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen den 24 januari 2022. Arbetsgruppens mandatperiod tar slut den 31 maj 2022.

Mer information:

Olli Kärkkäinen, arbetsgruppens ordförande, ledande specialsakkunnig, tfn 0295530545, olli.karkkainen(at)gov.fi