Hoppa till innehåll
Media

Experter: Utveckling av obligationsmarknaderna stödjer tillväxt och sysselsättning

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2017 9.51
Pressmeddelande

En arbetsgrupp föreslår utveckling av obligationsmarknaderna i syfte att säkerställa företagens möjligheter att växa, sysselsätta och fortsätta sin verksamhet. Förslagen skulle enligt arbetsgruppen bland annat effektivisera obligationsmarknaderna och minska på fordringsägarnas intresse att begära företag i konkurs.

Arbetsgruppen hade i uppdrag att utarbeta ett förslag till lagstiftning om ombud för innehavare av obligationslån samt att utreda utvecklandet av obligationsmarknaderna och förbättrandet av deras funktion. Den omfattande arbetsgruppen hade företrädare för de viktigaste myndigheterna och intresseorganisationerna.

Arbetsgruppen inleder diskussionen om förnyandet av företagssanering

Det borde enligt arbetsgruppens förslag vara möjligt att omvandla obligationslån till aktier i samband med företagssanering utan samtycke av aktieägarna. I dagsläget måste aktieägarna ge sitt samtycke till dessa så kallade skuldutbyten. Detta utgör enligt arbetsgruppen det största hindret för utvecklingen av obligationsmarknaderna speciellt ur institutionella investerares perspektiv.

Företagssanering skulle bli ett mera lockande alternativ för fordringsägarna om ägarnas samtycke inte längre var ett nödvändigt villkor. Detta skulle enligt arbetsgruppens bedömning minska på fordringsägarnas intresse att begära företag i konkurs.

Det föreslagna skuldutbytet betyder att fordringsägarna får en skilt bestämd ägarandel av företaget och att de gamla ägarnas andel minskar i motsvarande mån. Förslagen baserar sig bland annat på erfarenheterna från företagssaneringen av Talvivaara.

Inhemska obligationslån skulle bli mera lockande

Målet med arbetsgruppens förslag är att stödja tillväxt, sysselsättning, företagsamhet och företagsverksamhetens kontinuitet, samt att skapa mångsidigare finansieringsmöjligheter åt företagen. Reformen skulle även förbättra de inhemska obligationslånens attraktivitet i förhållande till utländska dito, vilket är viktigt med tanke på finländska företags tillväxtmöjligheter.

Det har blivit allt vanligare under de senaste åren att företag söker finansiering med hjälp av obligationslån. Det sammanlagda nominella värdet av obligationslån som emitterats av inhemska aktörer uppgick i början av 2015 till ungefär hälften av värdet av aktiemarknaderna.

Arbetsgruppen lade fram två alternativa förslag till skuldutbyte vid företagssanering. Det ena begränsas till börsbolag och emittenter av noterade obligationer. Det andra gäller samtliga företag.

Tre avvikande meningar antecknades till förslaget om skuldutbyte. Justitieministeriet anser bland annat att de eventuella ändringarna till företagssaneringslagstiftningen är så omfattande och principiellt betydande att de bör beredas skilt.

Förslagen som gäller obligationsinnehavarnas rättigheter preciserades

Arbetsgruppen hade redan tidigare berett ett enhälligt förslag som skulle förtydliga verksamhetsrättigheterna för obligationsinnehavarnas ombud. Arbetsgruppen har nu finslipat och kompletterat förslagen på basis av remissresponsen som publicerades den 24 oktober. Arbetsgruppen var ense om detta förslag.

Ombud för innehavare av obligationslån är ett företag som företräder investerarna gentemot emittenterna, dvs. företagen som söker finansiering. Målet med den nya lagstiftningen är bland annat att öka rättssäkerheten och att effektivisera obligationsmarknaderna.

Arbetsgruppen föreslås dessutom några andra mindre lagändringar som utvecklar obligationsmarknaderna.

Beslut på basis av responsen

Finansministeriet skickade arbetsgruppens förslag på remiss fredagen den 27 januari. Remisstiden går ut den 10 mars.

Organiseringen av och tidsplanen för den fortsatta beredningen av förslagen utvärderas på basis av remissresponsen under mars-april. Arbetsgruppen föreslår att regeringen överlämnar en kompletterad proposition om rättigheterna för ombud för innehavare av obligationslån till riksdagen i maj och att lagen skulle träda i kraft nästa höst.

Arbetsgruppens utredning (på finska med svensk sammanfattning)

Begäran om utlåtande (på finska)

Arbetsgrupp vill förtydliga verksamhetsrättigheterna för representanter för masskuldebrevsinnehavare (pressmeddelande 1.7.2016)

Förslaget om representanter för masskuldebrevsinnehavare fick stöd under remissrundan (nyhet 24.10.2016)

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, emeritusprofessorn i civilrätt, Jarno Tepora, tfn 040 554 2807, jarno.tepora(at)helsinki.fi

Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 02955 30215, ilkka.harju(at)vm.fi

Urpo Hautala, finansråd, tfn 02955 30276, urpo.hautala(at)vm.fi

Finansmarknaderna spetsprojekt