Hoppa till innehåll
Media

Publicering av OECD:s utvärdering av det civila samhällets verksamhetsmöjligheter 16.6.
Brett spektrum av rekommendationer från OECD för att förbättra det civila samhällets verksamhetsmöjligheter i Finland

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2021 13.03
Pressmeddelande

OECD:s utvärdering av det civila samhällets verksamhetsmöjligheter i Finland (Civic Space Scan of Finland) gällde lagar och praxis, medborgerliga rättigheter, mediernas verksamhetsmöjligheter, den förändring som digitaliseringen medför, medborgarorganisationernas verksamhetsmöjligheter, medborgarnas och frivilligorganisationernas deltagande. Utvärderingen ger information och rekommendationer som hjälper att skydda och främja civilsamhällets möjligheter att verka i Finland. Finland är det första OECD-medlemsland som fått en sådan bedömning.  

Enligt internationella organisationers undersökningar har Finland genomgående klarat sig väl i internationell jämförelse då man har mätt demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet, korruption och förvaltningens funktion. Finland har också flera program och initiativ som stöder det civila samhället, såsom Nationella demokratiprogrammet 2025, Nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och Handlingsprogrammet för öppen förvaltning. 

OECD:s utvärdering ger information och rekommendationer 

OECD betonar dock att även om Finland i internationell jämförelse är en föredömlig möjliggörare av det civila samhällets verksamhet, är det ytterst viktigt att Finland identifierar och löser de utmaningar som uppstår. Endast på detta sätt kan man upprätthålla det goda läget. 

Slutrapporten från bedömningen offentliggjordes i dag den 16 juni vid en webbtillställning som öppnades av kommunminister Sirpa Paatero.

”Det civila samhället har varit en resurs för Finland och denna utvärdering gör oss varse om utvecklingsobjekten så att vi ska kunna ha denna resurs även i framtiden. Förvaltningen måste i allt högre grad vara transparent och interaktiv, även gentemot det civila samhället. För att förtroendet ska kunna bevaras krävs också att vi engagerar alla och fäster uppmärksamhet vid missförhållandena i samhället”, konstaterade kommunminister Sirpa Paatero.

”Congratulations to Finland as the first OECD country to undergo a Civic Space Scan! Its recommendations will help Finland to strengthen its remarkable commitment to promote and protect civic space and citizens' engagement,” sade Elsa Pilichowski, direktör för OECD:s avdelning för offentlig förvaltning. 

”Finland kan tack vare utvärderingen fungera som en uppmuntrare och ett exempel på hur viktigt ämnet är också internationellt”, konstaterade finansrådet Katju Holkeri.

”Ett fritt och livskraftigt civilt samhälle är kärnan i en fungerande demokrati. Förverkligandet av likvärdiga grundläggande och mänskliga rättigheter samt rättsstatsprincipen är oumbärliga förutsättningar. Det är viktigt att OECD:s rekommendationer till Finland behandlas på ett övergripande sätt, både inom arbetsgruppen som tillsätts och i öppen dialog med samarbetsparter och det civila samhället”, betonade överdirektör Johanna Suurpää i justitieministeriets inlägg.

Fortsättningen med rapporten

OECD:s rekommendationer granskas i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Arbetsgruppen går igenom rekommendationerna och utreder vilka av dem som kan främjas med hjälp av redan existerande program eller projekt och vilka som i sin tur kräver längre förberedelser eller tilläggsutredningar.

Utvärderingen av det civila samhällets verksamhetsmöjligheter beställdes av finansministeriet och genomfördes av OECD:s avdelning för offentlig förvaltning (Directorate for Public Governance). För utvärderingen intervjuade OECD bland annat företrädare för det civila samhället, forskare, media, företag och finländska offentliga institutioner och förvaltningar i Finland. I utvärderingen ingick också ett öppet samråd med frivilligorganisationer sommaren 2020 och en medborgarpanel som ordnades i februari 2021. OECD utredde med hjälp av en medborgarpanel åsikter och förslag för att trygga yttrandefriheten i Finland. Panelen genomfördes av Åbo Akademis forskningsinstitut för samhällsvetenskap (Samforsk) på uppdrag av finansministeriet och justitieministeriet. 

OECD:s utvärderingsrapport och rekommendationer till Finland: 
Länk till engelska versionen av rapporten på OECD webbsidor


Ytterligare information:

Finansministeriet
Katju Holkeri, finansråd, tfn 0295 530087, katju.holkeri(at)vm.fi
Johanna Nurmi finansråd, tfn 02955 30171 johanna.nurmi(at)vm.fi

Justitieministeriet

Johanna Suurpää, överdirektör, avdelningschef, tfn 0295 150 534, johanna.suurpaa(at)om.fi
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi

På webben

•    Nationella demokratiprogrammet 2025
•    Nationella handlingsprogrammet för grundläggande och mänskliga rättigheter
•    Handlingsprogrammet för öppen förvaltning