Hoppa till innehåll
Media

Budgetpropositionen
Budgetpropositionen medför ändringar i beskattningen 2023

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen ändringar i beskattningen. Arbetsinkomstavdragets struktur ändras och dessutom höjs arbetsinkomstavdraget stegvis för personer över 60 år. Det föreslås att den tidsbundna höjningen av resekostnadsavdraget och höjningen av det kilometerspecifika avdrag som beviljas på basis av användning av egen bil förlängs att gälla på nuvarande villkor även 2023.

Ändringar i inkomstbeskattningen

Skattegrunderna för förvärvsinkomster ändras till följd av uppdateringen av finansieringsanalyserna för social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsreformen innebär att finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår från kommunerna till staten. Därför överförs skatteinkomster också från kommunerna till staten. Skatteintäkterna beräknas minska med sammanlagt ca 310 miljoner euro till följd av social- och hälsovårdsreformen. 

I enlighet med regeringsprogrammet ska i grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster göras en indexjustering på alla inkomstnivåer så att beskattningen inte skärps på grund av den allmänna inkomstutvecklingen. Justeringen baserar sig på en ökning av inkomstnivåindexet med 3,5 procent.

Indexjusteringen görs genom att höja den progressiva inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt genom att höja grundavdragets maximibelopp och arbetsinkomstavdragets maximibelopp och inflödes- och minskningsprocenter. 

Indexjusteringen beräknas minska förvärvsinkomstskatten med cirka 684 miljoner euro.

Statens progressiva inkomstskatteskala år 2023

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen, euro

Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %

0

0 12,64
19 900 2 515,36 19
29 700 4 377,36 30,25
49 000 10 215,61 34
85 800 22 727,61 44

Statens progressiva inkomstskatteskala år 2023. 

Maximibeloppet för grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs

Det maximala beloppet för grundavdraget höjs från 3 740 euro till 3 870 euro. Grundavdraget beviljas till fullt belopp vid en dagpenningsinkomst på 3 870 euro per år, en löneinkomst på ca 8 000 euro per år och en pensionsinkomst på ca 13 000 euro per år. 

För mottagare av dagpenningsinkomst har grundavdraget en effekt på en inkomst på upp till ca 25 200 euro per år, för mottagare av löneinkomst på upp till ca 32 000 euro per år och för mottagare av pensionsinkomst på upp till ca 28 600 euro per år. Till följd av den sammanslagning av skattebaserna för statsbeskattningen och kommunalbeskattningen som genomförs i samband med social- och hälsovårdsreformen beviljas grundavdraget och förvärvsinkomstavdraget nu även i statsbeskattningen.

Pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen och kommunalbeskattningen slås samman

Det nya pensionsinkomstavdraget beviljas till samma belopp och på samma grunder vid statsbeskattningen och kommunalbeskattningen. Avdragets struktur baserar sig på det tidigare pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen, men bortfallet ändras till en tvåstegsmodell. I samband med ändringen sänks dessutom den koefficient som tillämpas vid beräkningen av det maximala avdragsgilla beloppet från 1,346 till 1,173.

Arbetsinkomstavdragets struktur ändras

Det maximala beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 930 euro till 2 030 euro. Strukturen för bortfallet på grund av avdraget ändras så att det består av två steg i stället för den tidigare modellen med ett steg. Samtidigt ändras avdragets inflödes- och bortfallsprocent. När nettoförvärvsinkomsten uppgår till cirka 158 000 euro beviljas inte längre något arbetsinkomstavdrag. 

Arbetsinkomstavdragets maximibelopp höjs för dem som fyllt 60 år

Arbetsinkomstavdragets maximibelopp höjs på basis av åldern. Höjningen ökar på basis av åldern i tre steg: 60 år, 62 år och 65 år. Arbetsinkomstavdragets maximibelopp höjs med 200 euro för personer i åldern 60–61 år, 400 euro för personer i åldern 62–64 år och 600 euro för personer som fyllt 65 år.

Ändringen beräknas minska skatteinkomsterna med 76 miljoner euro.

De temporära bestämmelserna om maximibeloppet för resekostnader och kilometerspecifika avdrag förlängs till 2023

Giltighetstiden för det maximibelopp för resekostnadsavdraget som varit i kraft temporärt 2022 och höjningen av det kilometerspecifika avdrag som beviljas på grund av användning av egen bil förlängs till 2023. 

Maximibeloppet för det avdrag som beviljas på basis av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är 8 400 euro. Det kilometerspecifika avdrag som beviljas för användning av egen bil är 30 cent per kilometer och avdraget för användning av bruksförmånsbil 24 cent per kilometer. Beloppen förblir oförändrade jämfört med 2022.
Höjningen av maximibeloppet beräknas minska på skatteintäkterna med sammanlagt cirka 24 miljoner euro.

Självrisken för resekostnader sänks för dem som varit familjelediga en del av året

Självrisken för resekostnadsavdraget för en person som varit familjeledig under skatteåret sänks. Självrisken sänks med 70 euro för varje hel ersättningsmånad för vilken den skattskyldige fått föräldradagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Självriskandelen är dock minst 140 euro. Självrisken sänks på samma sätt som för dem som varit arbetslösa. 

Ändringen uppskattas sänka skatteintäkterna med ca 3,5 miljoner euro.

Hederspriser blir helt skattefria

Det föreslås att hederspriser som erhållits som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig och allmännyttig verksamhet ska vara helt skattefria. Finansministeriet behöver till följd av ändringen i fortsättningen inte längre fatta beslut om skattefrihet för hederspris. Ändringen bedöms inte ha några betydande fiskala konsekvenser.

Temporära fondundantaget förlängs

Till inkomstskattelagen fogas en temporär bestämmelse om undantag från den allmänna skattskyldighet för samfund som ingår i inkomstskattelagen. Bestämmelsen ska tillämpas på vissa fonder på basis av var den verkliga ledningen utövas. Ändringen bedöms inte ha några betydande fiskala konsekvenser.

Ytterligare information: 
Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 53 0461, förnamn.efternamn(at)gov.fi 
Filip Kjellberg, finansråd, tfn 029 55 30 123, förnamn.efternamn(at)gov.fi 
Minna Upola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 172, fornamn.efternamn(at)gov.fi (förslaget till fondundantag)

Ändringar i beskattningen av biogas och elektrobränsle 

För att göra verksamhetsmiljön mer förutsägbar och förbättra rättssäkerheten sänks skattestödet för hållbart uppvärmningsbiogas som används för uppvärmning och i arbetsmaskiner. I stället för fullständig skattefrihet tas det ut en låg punktskatt som i enlighet med minimiskattenivån i energiskattedirektivet är 1,20 euro per megawattimme. 
Skattestödet minskar alltså från nuvarande 10,33 euro till 9,13 euro per megawattimme. Största delen av den hållbara uppvärmningsbiogasen omfattas dessutom inte av koldioxidskatten. Småskalig produktion av hållbar biogas ska förbli skattefri. 

Förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung börjar omfattas av distributionsskyldigheten från och med ingången av 2023. Vid beskattningen förtydligas vilken skattenivå som tillämpas på dessa slags elektrobränslen. Väte ska fortsättningsvis vara skattefritt. 
Ändringen bedöms inte ha några betydande fiskala konsekvenser.

Ytterligare information:
Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 372, leo.parkkonen(at)gov.fi