Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Dubbelt kommunmedlemskap är multilokalitet

Finansministeriet
16.1.2018 11.33
Pressmeddelande
Auli Valli-Lintu lämnar utredningen till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Inom projektet Framtidens kommun har det gjorts en utredning om dubbelt kommunmedlemskap. Utredningsarbetsgruppen konstaterar att multilokalitet baserar sig på möjliggörande lagstiftning: i statsrådets och de olika förvaltningsområdenas strategi- och framtidsarbete samt i beredningen av lagstiftningen ska man i fortsättningen bättre beakta olika sätt att främja multilokalitet.

”Många tillbringar sin tid på olika orter på grund av arbete, fritid och familjeband. I och med att arbetets karaktär ändras och digitaliseringen framskrider kommer det att bli allt vanligare att dela sin tid mellan olika orter. Folk tillbringar således allt oftare sin vardag på flera ställen, så det är inte längre fråga om endast dubbelt kommunmedlemskap. Detta ökar behovet av att beakta frågan både i lagstiftningen och i kommunernas verksamhet”, konstaterade regeringsrådet Auli Valli-Lintu, ordförande för expertgruppen Framtidens kommun. Utredningen Framtida multilokalitet i Finland lämnades till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen den 16 januari.

Utredningen redogör för kommuninvånarnas rätt att få tjänster i någon annan kommun än hemkommunen och för frågor i anknytning till beskattning och rösträtt. Grundlagen ställer vissa minimikrav på de rättigheter som är förknippade med dubbelt kommunmedlemskap. I Finland kan multilokalitet exempelvis inte förknippas med rättigheter eller skyldigheter som har att göra med beskattning, rösträtt eller valbarhet. Detta baserar sig på att kommunernas beskattningsrätt tryggas i grundlagen, på kravet på noggrann avgränsning av beskattningen samt på demokratiprincipen som tryggas i grundlagen.

I lagstiftningen är kopplingen till en enda hemkommun grundpelaren för tjänster, system och statistik av olika slag. En del kommunala tjänster förutsätter dock inte medlemskap i kommunen: man tar redan nu t.ex. i hälso- och sjukvården hänsyn till boende på flera orter. I framtiden kommer valfrihetslagstiftningen att göra valet smidigare än för närvarande.

Den nuvarande lagstiftningen ställer inga hinder för utveckling av delaktigheten

Multilokalitet är en resurs som kommunerna bättre än hittills bör beakta i sin verksamhet. Kommunerna uppmuntras att engagera sådana personer som vistas i kommunen, använder tjänster och identifierar sig med området i kommunens verksamhet. Digitaliseringen skapar möjligheter för större delaktighet och påverkan. ”Digitalt kommunmedlemskap kan vara ett sätt att ta hänsyn också till andra som vistas i kommunen än invånarna. Det möjliggör också den gällande lagstiftningen”, konstaterade Valli-Lintu.

Utredningen om dubbelt kommunmedlemskap gjordes i expertgruppen Framtidens kommun. Arbetet styrdes av en parlamentarisk grupp under ledning av minister Vehviläinen. Arbetet sparrades dessutom av en grupp experter. Till gruppen hörde Pentti Mäkinen, landskapsdirektör i Södra Savolax, Siv Sandberg, forskare vid Åbo akademi, Pekka Nykänen, universitetslektor vid Tammerfors universitet och Torsti Hyyryläinen, forskningsdirektör vid Ruraliainstitutet vid Helsingfors universitet.

Utredningen Framtida multilokalitet i Finland (på finska)

Presentationsmaterial (på finska)

Ytterligare information:

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 02955 30079, auli.valli-lintu(at)vm.fi
Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30322, katja.palonen(at)vm.fi
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, 02955 30445, mervi.kuittinen(at)vm.fi

Kommunärenden