Hoppa till innehåll
Media

Förslagen om borgmästareval och kommundelsval på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2015 13.09
Pressmeddelande

Finansministeriets arbetsgrupp har berett lagstiftningsändringar som gör det möjligt att välja en borgmästare och kommundelsorgan med direkta val. Kommunen beslutar själv om den vill ta i bruk borgmästarval eller kommundelsval. Båda ska alltid ordnas i samband med kommunalvalet. Det är även i fortsättningen dock möjligt att både borgmästare och kommundelsorgan väljs av kommunfullmäktige.

Arbetsgruppens förslag skickades på remiss till kommunerna och andra organisationer i april. Även andra parter kan ge utlåtanden om propositionen via det digitala lausuntopalvelu.fi -systemet. Tidsfristen för utlåtandena är den 31 augusti 2015. Avsikten är att lagändringarna kunde träda i kraft 2016 så att kommunerna kunde ordna borgmästarval och kommundelsval i samband med kommunalvalet 2017. 

Direkta borgmästarval kunde främja det politiska beslutsfattandesystemets öppenhet och legitimitet bland kommuninvånarna. Ställningen, uppgifterna och mandatperioden för en borgmästare som valts genom direkta val skulle i princip vara likadana som för en borgmästare som i enlighet med den gällande kommunallagen valts av fullmäktige. En borgmästare som valts genom direkta val skulle också vara kommundirektör och ordförande för kommunstyrelsen. Fullmäktige föreslås ha möjlighet att avskeda en valvald borgmästare genom ett majoritetsbeslut, om denne inte åtnjuter fullmäktiges förtroende. 

Medlemmarna i kommundelsorganen kunde väljas vid kommundelsval. Fullmäktige ska besluta om uppgifterna och områdesbegränsningen för, antalet av och antalet medlemmar i kommundelsorgan som väljs genom direkta val. Kommundelsorganen ska påverka det kommunala beslutsfattandet och utveckla kommundelarna. Kommunen föreslås också få möjlighet att delegera beslutandemakt åt kommundelsorganen.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling utstakade våren 2014 riktlinjer för beredningen av lagstiftningsändringar. Arbetsgruppen har i enlighet med sitt uppdrag berett de nödvändiga ändringarna i kommunallagen och vallagen i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen har haft representanter för finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund. Det har dessutom hör bl.a. kommunala representanter som agerat i egenskap av sakkunniga. Beredningen har understötts av den parlamentariska uppföljningsgruppen för totalrevisionen av kommunallagen.
 

Arbetgruppens förslag (på finska)

Viktigaste förslag och paragrafer (sammanfattning)


Ytterligare information:
Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30266
Arto Jääskeläinen, valdirektör, justitieministeriet, tfn 02951 50128

Kommunärenden