Hoppa till innehåll
Media

Enkät: Majoriteten av finländarna litar på statsförvaltningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2023 9.17
Pressmeddelande

Enkäten utredde människors åsikter om hur viktiga statsförvaltningens värderingar är och hur de förverkligas i tjänstemännens arbete. Enkäten besvarades av 1 018 personer som representerar finländare i åldern 15–79 år.

62 procent av finländarna litar på statsförvaltningen och på tjänstemännens verksamhet. Förtroendet har ökat med fem procentenheter sedan 2016 då enkäten senast genomfördes. 

”Människornas förtroende för den offentliga förvaltningen betonas under kriser. Resultaten visar att vi har lyckats relativt väl. Trots det måste vi hela tiden stärka förtroendet, demokratin och delaktigheten såväl i statens, kommunernas som i välfärdsområdenas verksamhet”, säger förvaltningspolitiska understatssekreteraren Susanna Huovinen.

Över hälften av de som svarat, 57 procent, ansåg att tjänstemannaetiken och -moralen är mycket bra eller ganska bra. Tre procent ansåg att situationen var mycket dålig och var tionde ansåg att situationen var ganska dålig. Högutbildade gav med större sannolikhet än andra ett gott betyg för tjänstemannaetiken.

”Det är under dessa tider livsviktigt att förtroendet för myndighetsverksamhetens etiska hållbarhet är mycket starkt även internationellt sett. Men det finns trots det alltid utrymme för utveckling och ytterligare säkrande. Delegationen deltar i detta arbete”, konstaterar Pekka Vihervuori, ordförande för statens tjänstemannaetiska delegation. 

Statsförvaltningens värderingar anses vara viktiga

Allmänheten anser att expertis, förtroende, opartiskhet och oavhängighet, laglighetsprincipen och ansvarsfullhet, öppenhet, jämlikhet och serviceprincipen är ytterst viktiga värderingar inom statsförvaltningen. Samma värderingar hörde till de viktigaste även 2016. Verksamhetens effektivitet anses nu vara aningen viktigare än tidigare.

Värderingarna förverkligas i praktiken måttligt väl enligt dem som svarat. När det gäller värderingarna ansågs laglighetsprincipen och ansvarsfullheten förverkligas bäst: 60 procent bedömer att de förverkligas antingen mycket väl eller ganska väl, en femtedel ganska dåligt eller mycket dåligt. Tjänstemännens expertis och jämlikhet bedömdes också vara på en mycket eller ganska hög nivå. De största bristerna i tjänstemännens verksamhet ansågs gälla effektivitet, innovativitet, resultat och öppenhet.

Människorna kritiserar onödig byråkrati, men anser att tjänstemannakåren är omutlig

Människorna var mest oroade över onödig byråkrati. 69 procent anser att det förekommer onödigt komplicerad behandling av ärenden inom förvaltningen, 53 procent anser att ärenden fördröjs, 61 procent kritiserar det svåra myndighetsspråket och 58 procent ineffektiviteten. Över hälften misstänkte också att personer med samma partiståndpunkt gynnas inom statsförvaltningen. Endast få människor anser att det förekommer korruption inom statsförvaltningen. 

Enkäten genomfördes av Kantar Public på uppdrag av finansministeriet. Medborgarenkäten upprepas vart femte år. I år genomför finansministeriet också en tjänstemannaenkät som riktas till statens personal.

Ytterligare information:
Jaakko Hyry, forskningsdirektör, Kantar Public, tfn 050 370 0939, jaakko.hyry(at)kantar.com
Kati Orkola, regeringssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 108, kati.orkola(at)gov.fi