Hoppa till innehåll
Media

Hallituksen esitys
Ersättning för vaccinationsskador för statstjänstemän som arbetar utomlands på samma villkor som för dem som arbetar i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2021 13.54
Pressmeddelande

I en regeringsproposition föreslås det att lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor ändras. Det föreslås att eventuella biverkningar som orsakats av ett vaccin som getts till en statstjänsteman och en medföljande familjemedlem på grund av covid-19-epidemin kan ersättas som skada under tjänsteresa på samma villkor som eventuella biverkningar som orsakats av ett vaccin som getts i Finland ska ersättas som läkemedelsskada.

Propositionen förbättrar försäkringsskyddet för och likabehandlingen av statsanställda som arbetar utomlands i och med att statsanställda som arbetar utomlands jämställs med dem som arbetar i Finland när skador som eventuellt orsakas av ett pandemivaccin ersätts.

Propositionen har konsekvenser för Finlands krishanteringsuppdrag 

Lagens tillämpningsområde preciseras genom en uttrycklig bestämmelse så att lagen också ska tillämpas på personer som utför civila och militära krishanteringsuppdrag. Om Finland inte kan garantera ett tillräckligt försäkringsskydd med tanke på eventuella skadliga effekter av vacciner, blir Finland tvungen att lägga ner den operativa verksamheten i krishanteringsområden. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Lagens bestämmelser om eventuella covid-19-vaccinationsskador ska gälla till utgången av nästa år (31.12.2022). Ersättning ska sökas senast den 31 december 2022. Ersättningar som sökts under bestämmelsernas giltighetstid ska kunna betalas ut också efter det att bestämmelsernas giltighetstid löpt ut.

Ytterligare information:
Tero Meltti, finansråd, tfn 02955 30770
Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418

Staten som arbetsgivare