Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionens förordning om värdefulla dataset i öppna data

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2023 14.58
Pressmeddelande
Person på biblioteket

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning i anslutning till direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Syftet med direktivet om öppna data är att förenhetliga och effektivisera öppnandet av den offentliga sektorns datalager.

Genom den aktuella genomförandeförordningen fastställs vad som avses med värdefulla dataset (High Value dataset) i direktivet och man utfärdar närmare tekniska definitioner av tillgången till dem. Genom förordningen och dess bilagor preciseras bestämmelserna i direktivet om värdefulla dataset.

Syftet med definitionen av värdefulla dataset har varit att säkerställa att de samhälleligt mest potentiella offentliga uppgifterna ska kunna återanvändas. I bilagan till förordningen har värdefulla dataset delats in i sex temaklasser: geografisk information, jordobservation och miljö, väderinformation, statistiska uppgifter, företag och företagsägande samt uppgifter om rörlighet. Det material som nämns i temaklasserna ska vara tillgängligt avgiftsfritt och via gränssnitt.

Förordningen är förpliktande och utgör direkt tillämplig lagstiftning i EU:s medlemsstater. Ett effektivt genomförande kommer dock att förutsätta att överlappande eller stridande nationella bestämmelser upphävs eller ändras. Detta kan kräva författningsberedning inom flera olika förvaltningsområden. Dessutom utfärdas det med stöd av informationshanteringslagen en förordning av statsrådet om tillgången till värdefulla dataset.

Finansministeriet kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska bedöma behovet av lagändringar och bereda dem inom en övergångsperiod. Dessutom kommer det att tillsättas en separat arbetsgrupp för samordning av genomförandet. Arbetsgruppen består av företrädare för centrala ämbetsverk och intressegrupper.

Förordningen inkluderar en övergångsperiod på 16 månader, den ska med andra ord ha genomförts senast den 9 juni 2024.


Ytterligare information:

Riitta Autere, konsultativ tjänsteman, förnamn.efternamn(at )gov.fi, tfn 0295 530 436
Antti Helin, konsultativ tjänsteman, fornamn. efternamn (at) gov.fi, tfn 0295 530 609