Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriets budgetförslag för det egna förvaltningsområdet 2021

Finansministeriet
13.8.2020 9.03 | Publicerad på svenska 13.8.2020 kl. 9.49
Pressmeddelande

Finansministeriet föreslår sammanlagt 18,5 miljarder euro i anslag för sitt eget förvaltningsområde, vilket är ca 100 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2020. Påfyllnaden föranleds huvudsakligen av en ökning av anslaget för EU-medlemsavgiften.

Andelen understöd som betalas till kommunerna uppgår till 50 procent av anslagen inom förvaltningsområdet, andelen pensioner och ersättningar som staten betalar är 28 procent, andelen EU-avgifter är 12 procent, andelen energiskattestöd 1,5 procent och andelen avgifter som betalas till landskapet Åland är 2 procent. Ämbetsverkens omkostnader och konsumtionsutgifter utgör 5 procent av anslagen under huvudtiteln.

Beskattningen och Tullen

Finansministeriet föreslår sammanlagt 625 miljoner euro för Skatteförvaltningens och Tullens omkostnader. Utgifterna inkluderar 14,5 miljoner euro i omkostnader för det nationella inkomstregistret. För skatter som ska återbäras och ränteutgifter som hänför sig till beskattningen föreslås ett anslag om 26 miljoner euro.

Tjänster för statssamfundet

För tjänster för statssamfundet föreslår finansministeriet ett anslag om 53 miljoner euro. Medlen inkluderar Statskontorets, Palkeets och Valtoris omkostnader samt Valtoris investeringsutgifter. Största delen av tjänsterna finansieras som avgiftsbelagd verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Utöver detta producerar Statskontoret centraliserade tjänster åt staten bland annat för medelsanskaffningen och centralbokföringen. Det maximala beloppet för Senatfastigheters investeringsfullmakt föreslås vara 350 miljoner euro, med fokus på grundrenoverings- och ombyggnadsutgifter samt investeringar som effektiviserar användningen av lokaler.

Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

Finansministeriet föreslår sammanlagt 112 miljoner euro för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och registerförvaltningen. Beloppet inkluderar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas omkostnader på 50,5 miljoner euro,  Statistikcentralens omkostnader på 51 miljoner euro samt Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader på 3,8 miljoner euro.

Statens regional- och lokalförvaltning

Regional- och lokalförvaltningens anslag består nästan enbart av regionförvaltningsverkens omkostnader som uppgår till 59,4 miljoner euro.

Statens pensionsutgifter och ersättningar 

För pensioner och ersättningar som betalas av staten föreslår finansministeriet 5,2 miljarder euro, vilket är 49 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2020. Ökningen beror i huvudsak på att pensionsvolymen har ökat och på indexjusteringar av pensionerna.

Kommunal finansiering

För statsandelen för kommunal basservice föreslås 7,4 miljarder euro, vilket är ca 0,3 miljarder euro mera än i den ordinarie budgeten för 2020. Indexhöjningen av statsandelen för basservice är 2,3 procent år 2021, och den ökning av statsandelen som den föranleder är 166 miljoner euro. Från incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna återinförs 30 miljoner euro till statsandelarna. 

Den behovsprövade höjningen av kommunernas statsandel ökas med 10 miljoner euro, varvid det år 2021 står till förfogande sammanlagt 20 miljoner euro för den behovsprövade höjningen av statsandelen. Anslagsökningen beror dessutom på den ökning av statsandelen som hänför sig till ändringen av dimensionering av skötare enligt äldreomsorgslagen samt på andra reformer som ingår i regeringsprogrammet. Den årliga justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelen med 13,7 miljoner euro 2021.

Kommunerna kompenseras för förlorade skatteinkomster till följd av de ändringar i beskattningsgrunderna som staten beslutat om under ett separat moment, för vilket det föreslås 1,8 miljarder euro, 400 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2020. Minskningen påverkas av att den kompensation som föranleds av att kommunernas skatteinkomster fördröjts år 2020 minskat med 572 miljoner euro och av att kompensationen ökar med 163 miljoner euro år 2021.

I och med att coronakrisens konsekvenser för kommunerna preciseras kan helheten av stödåtgärder som riktas till kommunerna kompletteras i samband med budgetprocessen.

Avgifter till Europeiska unionen

För Finlands betalningsandelar till Europeiska unionen föreslår finansministeriet 2,2 miljarder euro, vilket är 130 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2020. 
Uppskattningen av Finlands betalningsandel baserar sig på kommissionens förslag om nivån på betalningsbemyndigandena i EU:s fleråriga budgetram (2021 –2027). Finlands andel består sannolikt av en medlemsavgift som baserar sig på mervärdesskatt och på bruttonationalinkomsten. Eventuella nya finansieringskällor i EU:s budget, dvs. egna medel och eventuella betalningskorrigeringar, överenskoms först efter att man nått ett slutligt förhandlingsresultat om EU:s kommande fleråriga budgetram och det nya beslut om egna medel som anknyter till den. De traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning, i dagsläget i praktiken tullarna, ingår inte i statsbudgeten.

Ytterligare information:

Jan Holmberg, ekonomichef 02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi
Kommunernas finansiering:
Jani Pitkäniemi, överdirektör, tfn 02955 30494, jani.pitkaniemi(at)vm.fi