Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriets nya strategi drar upp riktlinjer för en ansvarsfullare framtid

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 14.00 | Publicerad på svenska 4.3.2022 kl. 11.36
Pressmeddelande

Finansministeriet har förnyat sin strategi. Strategin uppdaterades så att den svarar mot utmaningarna och förändringarna i omvärlden på ett bättre än tidigare. För visionens del håller sig finansministeriet till det bekanta ”FM tryggar framtiden”.

Finansministeriets strategi förnyades senast 2016. Det fanns dock inget behov av omvälvande ändringar, eftersom vissa av ministeriets grundläggande lagstadgade uppgifter ger en klar grund för verksamheten. I samband med uppdateringen av strategin har man i många avseenden strävat efter kontinuitet, eftersom det strategiska arbetet alltid är långsiktigt. 

Finansministeriet spänner blicken mot framtiden i sin strategi. I strategin uttrycks FM:s vision som ”FM tryggar framtiden”. 

”Vi framskrider mot denna vision inom ministeriets två prioriterade områden. Vi sörjer för den offentliga ekonomins stabilitet och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt. Dessutom bygger vi upp en grund för god förvaltning och välfungerande offentliga tjänster", sammanfattar statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen finansministeriets viktigaste uppgifter.   

”Hållbar ekonomisk tillväxt är viktig för oss. I den nya strategin ligger också människan i fokus. Den nya strategin betonar vår önskan att inte bara främja ekonomisk hållbarhet utan också ekologisk och social hållbarhet. Vi gör vårt bästa för att sköta våra kärnuppgifter med framgång eftersom vi vill säkerställa att Finland är ett stabilt och hållbart samhälle också för kommande generationer", fortsätter Majanen. 

”Det är ett medvetet val att rättsstaten uttryckligen nämns i strategin.”

Strategin förnyades genom samarbete och engagemang

Finansministeriets strategi förnyades som en interaktiv och engagerande process där såväl ministeriets personal som de viktigaste intressentgrupperna hördes. Den nya strategin omfattar de teman som hela samhället förväntar sig av finansministeriet. 

I en intressentundersökning som genomfördes till stöd för strategiarbetet ombads intressentgrupperna bedöma vilka samhälleliga förändringar finansministeriet särskilt bör fästa uppmärksamhet vid. Befolkningsutvecklingen, den offentliga ekonomins hållbarhet och klimatförändringen var de tre viktigaste teman. Klimatförändringen sågs som en samhällelig förändring som kommer att påverka ekonomin på många olika sätt.

”Då vi utför strategiarbete försöker vi identifiera svaga signaler som kan bli betydande för vår verksamhet i framtiden. När vi först har fått en uppfattning om en önskvärd framtid kan vi börja agera för att främja den eftersträvade visionen. Världen fortsätter dock att förändras. Därför gör vi kontinuerligt framtidsbedömningar och vid behov också justeringar i prioriteringarna, inte enbart under strategiprocessen”, berättar Majanen. 

Ansvarsfullhet ett nytt värde för ministeriet

FM:s värden har justerats i någon mån jämfört med det tidigare. Det blev klart under flera dialogmöten som handlade om ministeriets värderingar att ansvarstagandet bör få en mera framträdande roll i ministeriets arbete. De värden som fastställs i finansministeriets nya strategi är öppenhet, förtroende och ansvarsfullhet.

”Vi kommer i enlighet med våra nya värderingar att höja ambitionsnivån och inkludera ansvarstagande i vår verksamhet”, lovar Majanen.  

Finansministeriet bereder under våren också en kommunikationsstrategi och en personalstrategi som publiceras senare.

Mer information:
Juha Majanen, statssekreterare som kanslichef, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)gov.fi

Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Ministeriet