Hoppa till innehåll
Media

Förordningarna om statsandel för kommunal basservice och finansieringen av välfärdsområdena på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2022 11.49
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om de förordningar av statsrådet som utfärdas med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice och lagen om välfärdsområdenas finansiering. Remisstiden är 14.11–2.12.2022.

Förordningen om statsandel för kommunal basservice innehåller noggrannare bestämmelser om 

 • grundpriserna för kommunens kalkylerade kostnader och tilläggsdelar för 2023
 • bestämningsgrunderna för fjärrortstal
 • bestämningsgrunderna för tilläggsdelen för främjande av välfärd och hälsa
 • prisindexet för kommunal basservice
 • skatteinkomster som beaktas vid utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna
 • lämnande av uppgifter som gäller hemkommunsersättningen  
 • skatteinkomster som ska beaktas i överföringskalkylerna.

Förordningen om välfärdsområdenas finansiering innehåller noggrannare bestämmelser om

 • beräkningen av prisindexet för välfärdsområdena
 • grundpriserna för bestämningsfaktorerna för finansieringen 2023
 • indikatorer för koefficienten för främjande av hälsa och välfärd, deras viktkoefficienter samt om statistista uppgifter som ska användas vid beräkningen
 • beräkningen av risknivån för riskrutorna i finansieringen av räddningsväsendet samt riskfaktorerna och deras viktkoefficienter. 

Reglering av retroaktiva kostnader för kommunernas löneharmonisering

I förordningsutkasten ingår också bestämmelser enligt vilka de retroaktiva löneharmoniseringskostnader som ingår i kommunernas bokslut beaktas när kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler justeras 2023. 

Avsikten är att man i kalkylerna beaktar de retroaktiva löneharmoniseringskostnader som kommunen bokfört som kostnader för 2021 och 2022 så att den lönekostnad som överförs motsvarar de prestationsbaserade lönekostnaderna för ett år. På så sätt kan man undvika att löneharmoniseringskostnaderna skapar skarpa engångsförhöjningar i de lönekostnader som granskas i kommunen eller förvrängningar i de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena. 

Kommunerna och samkommunerna ska senast den 30 juni 2023 lämna finansministeriet uppgifter om retroaktiva kostnader för löneharmonisering och grunderna för registrering av dem samt om domstolsbeslut eller bindande avtal som betalningen av de retroaktiva kostnaderna grundar sig på.

Remissbehandling 

Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 2 december 2022 via utlåtandetjänsten. 

Avsikten är att förordningarna utfärdas i slutet av 2022 efter att riksdagen behandlat de propositioner som hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och som gäller kommunernas och välfärdsområdenas nya och mer omfattande uppgifter. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi (löneharmonisering)