Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Förutsägbarheten och långsiktigheten hos finansieringen av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet förbättras

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 14.12
Pressmeddelande

Syftet med reformen är att öka Finlands satsningar på forskning och utveckling och att på detta sätt förbättra produktiviteten och konkurrenskraften samt att stödja den långsiktiga ekonomiska tillväxten och stärka välfärdssamhällets finansieringsbas.

Regeringsprogrammets mål är att höja Finlands forsknings- och utvecklingsutgifter till 4 procent i förhållande till BNP före 2030. Regeringens proposition baserar sig på den riktlinje som parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) drog upp i december 2021 om att höjningen av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten till fyra procent ska genomföras bland annat genom att stifta en lag om FoU-finansiering. 

I lagen föreskrivs det om totalbeloppet av de fullmakter och anslag för FoU-verksamhet som ska tas in i statsbudgeten 2024—2030. Beloppet av fullmakterna och anslagen utökas jämnt varje år. Avsikten är att det sammanlagda beloppet av fullmakter och anslag ska vara 1,2 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2030. I lagen föreskrivs också om utarbetandet av en långsiktig plan för användningen av finansiering av statlig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Planen ska göras upp för de följande 8 åren.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 och avsikten är att den ska tillämpas första gången vid utarbetandet av budgetpropositionen för 2024.

Regeringen lämnade den 13 oktober ett lagförslag om finansiering av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Propositionen publiceras på webbplatsen för beslut.

Mer information:

Sanna Nieminen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30048, sanna.nieminen(at)gov.fi
Taina Eckstein, budgetråd, tfn 02955 30062, taina.eckstein(at)gov.fi