Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen överlämnade ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2017 till riksdagen

Finansministeriet
18.11.2016 11.31 | Publicerad på svenska 18.11.2016 kl. 11.44
Pressmeddelande

I det kompletterande förslaget till budgetpropositionen ökar behovet av anslag med 219 miljoner euro. Den största utgiftsökningen är ökningen av Terrafame Group Ab:s kapital.

Polisens anslag ökas

För skyddspolisen, centralkriminalpolisen och den lokala polisen föreslås ett tillägg på sammanlagt 10 miljoner euro för bekämpning av olaglig verksamhet bland våldsamma extremiströrelser samt för anskaffning av utrustning för bekämpningen.

Terrafames kapital ökas

För en ökning av Terrafame Group Ab:s eget kapital föreslås ett tilläggsanslag på 100 miljoner euro. Det bedöms att man med detta kan täcka kostnaderna av verksamheten till slutet av sommaren 2017 och fortsätta förhandlingarna om en breddning av ägarbasen för gruvverksamheten.

Anslagen för den militära krishanteringen ökas 

I anslagen för den militära krishanteringen föreslås ett tillägg på sammanlagt 16,8 miljoner euro, varav största delen föranleds av att UNIFIL-insatsen i Libanon utvidgas. För de ökade utgifter för ersättningar som ändringen av lagen om olycksfall i militärtjänst medför föreslås ett tillägg på 0,8 miljoner euro.

Trafikprojekt

För understöd för byggandet av snabbspårvägen Spår-Jokern på avsnittet Helsingfors Östra Centrum–Kägelviken i Esbo föreslås en fullmakt på högst 84 miljoner euro och för understöd för byggande av en spårväg i Tammerfors (fas 1 och 2) föreslås en fullmakt på högst 71 miljoner euro. Villkor för beslut om beviljande av statsunderstöd är att städerna åtar sig att följa MBT-avtalets mål för perioden 2016–2019 om att öka tomtutbudet och bostadsproduktionen.

För elektrifiering av banavsnittet Björneborg–Tallholmen föreslås en fullmakt på 5,7 miljoner euro. Syftet med projektet är att förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar och metallindustrins konkurrenskraft och minska de skadliga utsläppen från transporterna.

Övriga ändringar

För rättsregistercentralen föreslås ett tilläggsanslag på 210 000 euro för behandlingen av ersättningsanspråken i WinCapita-målet.

Innehållet i den nya kvalitetsrekommendationen för tryggandet av ett bra åldrande och förbättrandet av servicen har preciserats. Grunderna för rekommendationen för dimensioneringen av vårdpersonalen justeras på alla nivåer så att de hinder för flexibilitet som dimensionseringskraven omfattar kan undanröjas. Reformen träder i kraft den 1 januari 2017. Ändringarna uppskattas inte medföra besparingar ännu år 2017, och därför föreslås det ett tillägg på 6,31 miljoner euro i statsandelen för kommunal basservice.  För att kompensera detta minskas anslaget för spetsprojektet för främjande av hälsa och välfärd med 6,31 miljoner euro.

För ekolodning av laxar som vandrar upp i Tana älv i samband med verkställandet av fiskeavtalet för Tana älv föreslås ett tillägg på 0,49 miljoner euro.

För den grundläggande utbildningen för invandrare föreslås ett tidsbundet, extra understöd på sammanlagt 8,8 miljoner euro med anledning av en ändring i systemet för finansiering av den förberedande undervisningen. Genom understödet kompenseras utbildningsanordnare för finansiering som annars uteblir år 2017 för utbildningar som redan inletts.

Regeringen föreslår att statens andel av de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen ökas med 33 miljoner euro. Anslagsbehovet förklaras av en ytterligare premienedsättning för låginkomsttagare som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet.

Ikraftträdandet av lagen om pensionsstöd den 1 juni 2017 leder till vissa ändringar i anslagen. Till exempel de utgifter som föranleds av folkpensionslagen minskar med 23,8 miljoner euro och utgifterna för arbetsmarknadsstödet ökar på motsvarande sätt med 3,2 miljoner euro.

År 2017 uppskattas statsskulden öka med 5,5 miljarder euro

I det kompletterande förslaget höjs inkomstposterna med 157 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen för skatter och inkomster av skattenatur höjs med 99 miljoner euro främst på grund av att uppgifterna om influtna förvärvs- och kapitalinkomstskatter varit positivare än väntat. Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 58 miljoner euro.

Statens nettoupplåning beräknas uppgå till 5,55 miljarder euro år 2017 och 5,96 miljarder euro år 2016. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2017 uppgå till cirka 111 miljarder euro.

Kompletterande budgetproposition för år 2017

Ytterligare upplysningar:

Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 404,
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236,
Ville Valkonen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 567 2201,
Mikko Kortelainen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 301 8334