Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Investerarskyddet förbättras och påföljderna för överträdelser skärps

Finansministeriet
26.10.2017 13.31
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att investerarskyddet och marknadstransparensen utökas. Föreslagna propositionen skärper dessutom påföljderna för överträdelser.

Syftet med lagändringarna är att främja förtroendet för jämlik och effektiv verksamhet på marknaderna. EU-förordningen och direktivet om marknader för finansiella instrument verkställs genom ändringarna.

Transparensen och investerarskyddet förbättras tack vare följande ändringar i lagen om investeringstjänster:

  • Värdepappersföretag får ett förfarande för produktgodkännande som garanterar att det finansiella instrument som säljs är lämpligt för den planerade målgruppen.
  • Investeringsrådgivarna ska få krav på yrkeskompetens. De ska även gälla för personer som ger kunderna annan information.
  • Bestämmelserna om investeringsrådgivning och kundens avgifter preciseras.
  • Användningen av incitament vid egendomsförvaltning och oavhängig investeringsrådgivning förbjuds. Dessutom förbjuds sådana ersättnings- och belöningsarrangemang för personalen som kan utgöra incitament att rekommendera icke-professionella kunder andra finansiella instrument än sådana som är bäst lämpade för dem.

Ändringar i regleringen av förmedling av gräsrotsfinansiering

Förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska i fortsättningen ha koncession. En i EU-direktivet avsedd bestämmelse om detta fogas till lagen om gräsrotsfinansiering. Procedurbestämmelserna för förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering preciseras också.

Man vill inte belasta den flexibla gräsrotsfinansieringslagstiftningen med nationell tilläggsreglering.

Regleringen omfattar de olika marknadsplatserna på ett mångsidigare sätt

Lagen om handel med finansiella instrument förnyas också. Det som är nytt är bestämmelserna om ordnandet av organiserad handel. Organiserad handel kan erbjudas endast med vissa finansiella instrument: masskuldebrev, derivat, utsläppsrätter och strukturerade finansiella produkter.   

Ordnare av multilaterala handelsplattformer kan i fortsättningen ansöka om särskild registrering på tillväxtmarknadsplatser för små och medelstora företag. På så sätt försöker man garantera enhetliga och tillräckliga investerarskyddsbestämmelser i EU. Samtidigt minskar man emellertid små och medelstora emittenters onödiga administrativa börda och främjar deras möjligheter att skaffa gräsrotsfinansiering.

Skärpta påföljder och utvidgade myndighetsbemyndiganden

Regeringen föreslår en betydande höjning av den administrativa påföljdsavgift som kan påföras på grund av överträdelse av bestämmelserna i lagen om investeringstjänster eller lagen om handel med finansiella instrument.

  • För juridiska personers del kan påföljdsavgiften i fortsättningen vara högst 10 procent av bolagets omsättning.
  • För fysiska personers del kan påföljdsavgiften vara högst 5 miljoner euro.

Finansinspektionen påför i fortsättningen alla påföljdsavgifter. I allvarliga brottsfall kan personer som har en ledande ställning i ett värdepappersföretag också meddelas ett permanent verksamhetsförbud. Finansinspektionen har i fortsättningen kraftigare medel för att vid behov förbjuda marknadsföringen och försäljningen av vissa finansiella instrument och andra investeringsprodukter.

Samfund identifieras genom LEI-nummer

EU:s värdepapperslagstiftning förutsätter att samfundskunder identifieras genom ett LEI-nummer i rapporteringen om handeln med finansiella instrument och derivat av dem. I Finland ska LEI-nummer ansökas hos Patent- och registerstyrelsen. Finansinspektionen övervakar användningen av LEI-nummer.

Ytterligare information om LEI-nummer (Patent- och registerstyrelsens webbplats)

Ändringarna i kraft i januari

Regeringen överlämnade sin proposition till riksdagen torsdagen den 26 oktober. Lagändringarna avses träda i kraft den 3 januari.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Sammanfattning av yttrandena (Word, på finska)

Projektsidorna (statsrådets webbplats, på finska)

Ytterligare information:

Janne Häyrynen, Lagstiftningsråd, tfn 02955 30346, janne.hayrynen(at)vm.fi
Paula Kirppu, lagstiftningsråd, tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi