Hoppa till innehåll
Media

Kalkylerna över kommunernas statsandelar för 2022 och 2023 har preciserats

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 11.18
Pressmeddelande
En man i bibliotek.

Finansministeriet har preciserat statsandelen för kommunal basservice 2022 och kompensation för skatteförluster. Den preliminära kalkyl över statsandelarna som sammanställer finansieringen av kommunal basservice 2023 har dessutom uppdaterats.

Den andra tilläggsbudgeten för 2022 innehåller ändringar som påverkar statsandelen för kommunal basservice. Den största förändringen föranleds av den temporära höjning av resekostnadsavdraget som minskar kommunernas skatteinkomster. Ändringen ökar kommunernas kompensation för skatteförluster med 101 miljoner euro 2022. Statsandelen ökas dessutom med 8,6 miljoner euro i oanvända sammanslagningsunderstöd till kommuner som befinner sig i en svår ekonomisk ställning från 2021 och med 146 000 euro för uppgiftsändringar.

Ändringarna beaktas i utbetalningsposterna av statsandelarna för kommunal basservice från och med augusti.

Kommunerna kan utnyttja preliminära kalkylen för nästa år i budgetberedningen

Finansministeriet har också uppdaterat sin preliminära kalkyl över statsandelarna för 2023. Den innehåller preciserade uppgifter om nästa års hemkommunsersättning och om utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Beräkningen av utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna baserar sig på Skatteförvaltningens preliminära debiteringsuppgifter för 2021. I den uppdaterade kalkylinformationen har man beaktat kända uppgifter om kriterierna för statsandelen samt andra bakgrundsuppgifter som inverkar på statsandelarna för kommunal basservice.

Kommunerna kan utnyttja den preliminära kalkylinformationen i budgetberedningen. Kalkylen uppdateras ännu i år bland annat i fråga om prisindex för kommunal basservice, bestämningsfaktorer, kompensation för förlorade skatteinkomster och utjämning på basis av skatteinkomsterna. Utjämningselementen i social- och hälsovårdsreformen uppdateras också.

Det kommunala finansieringssystemet består av kommunernas egna inkomster och statlig finansiering. De viktigaste inkomstkällorna är skatteinkomster och statsandelar. Statsandelarna utgör cirka en fjärdedel av kommunernas interna finansiering. Syftet med statsandelarna är att säkerställa tillgången till offentliga kommunala tjänster i hela landet.

Ytterligare information

​​​​​​​Unna Heimberg, finansexpert, finansministeriet, tfn 0295 530 280, unna.heimberg(at)gov.fi (ledig 18.7.-12.8.)
Lauri Piirainen, finansexpert, finansministeriet, tfn 0295 530 521, lauri.piirainen(at)gov.fi (ledig 11-29.7.)