Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissbehandling
Ny reglering för avgörande av internationella skattetvister föreslås

Finansministeriet
27.8.2018 14.18
Pressmeddelande

Finansministeriet skickade ett lagutkast om förfarandet för internationella skattetvister på remiss den 27 augusti.

Målet med den nya lagen är att genomföra EU-direktivet om förfarandet för internationella skattetvister i Finland. I ett direktivenligt förfarande försöker man hitta lösningar på enskilda tolkningsproblem som gäller internationell beskattning mellan EU-stater genom mellanstatliga förhandlingar, och i sista hand genom skiljemannaförfarande.

Förutom att den nya lagen innehåller bestämmelser om ett direktivenligt förfarande för lösande av internationella skattetvister är målet att de nya bestämmelserna till vissa delar också ska kunna tillämpas på andra mellanstatliga tvistelösningsförfaranden som gäller internationell beskattning. Avsikten är att vissa bestämmelser i den nya lagen ska tillämpas även då den skattskyldiga begärt tvistelösningsförfarande med stöd av ett skatteavtal eller ett EU-skiljedomsavtal som gäller intern prissättning. Problem med intern prissättning som uppstått mellan EU-länder kan lösas inom ramen för ett EU-skiljedomsavtal. De olika slags förfarandena skulle således vara så enhetliga som möjligt till exempel i fråga om hurdan begäran som behövs för att inleda ett tvistlösningsförfarande, vilket förhållande de olika förfarandena har till varandra och hur tvistelösningar verkställs.

EU-direktivet ska genomföras nationellt före den 30 juni 2019. Direktivet förutsätter att det tillämpas på begäranden som lämnats in före den 1 juli 2019 och som gäller skatteår som inletts den 1 januari 2018 eller därefter.

Till den del som lagförslaget innehåller förändringsförslag som gäller andra än i EU-förordningen avsedda begäranden, ska de tillämpas på begäran som lämnats in den 1 juli 2019 eller därefter.

Finansministeriet skickade lagutkastet på remiss den 27 augusti. Remisstiden går ut den 21 september. Lagutkasten, begäran om yttrande och yttrandena publiceras på projektsidorna.

Ytterligare information:

Leena Aine, specialsakkunnig, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi