Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet:
Kittilä kommun bör omedelbart vidta åtgärder på grund av allvarliga åtal mot kommunala beslutsfattare

Finansministeriet
13.10.2017 12.14 | Publicerad på svenska 16.10.2017 kl. 10.47
Pressmeddelande

Åklagarämbetet i Uleåborg har meddelat att man väckt åtal mot flera personer som varit ledamöter i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen eller som medverkat tillfälliga utskott under förra valperioden. Åtal har väckts bland annat på grund av arbetarskyddsbrott, diskriminering i arbetslivet och missbruk av tjänsteställning samt grovt missbruk av tjänsteställning.

Åtal för grovt missbruk av tjänsteställning har väckts mot fem medlemmar av ett tillfälligt utskott, 21 fullmäktigeledamöter och en ersättare samt mot 14 kommunfullmäktigeledamöter och ersättare.

Åtalen gäller uppsägningen och kränkande behandlingen av kommunaldirektören Anna Mäkelä samt återkallandet av utredningsbegäran som gällde verkställande direktören för Oy Levi Ski Resort Ltd.

Läget i Kittilä är ytterst allvarligt

Finansministeriet konstaterar att det kommunala läget i Kittilä är oroväckande, exceptionellt och ytterst allvarligt. Finansministeriet har redan tidigare begärt en utredning av kommunen om de åtgärder kommunen vidtagit med anledning av centralkriminalpolisens pressmeddelande från i maj samt initiativet om att avstänga förtroendevalda från deras förtroendeuppdrag. Kittilä kommun har enligt svaret som anlänt till finansministeriet den 12 oktober begärt en utredning av personerna som omfattas av förundersökningen, och deras svarstid löper ut den 16 oktober. Kommunen har meddelat att frågan behandlas senast vid det extra fullmäktigesammanträdet den 17 november.

Frågan om att avstänga förtroendevalda från sina uppdrag bör enligt finansministeriet på grund av brottsbeteckningarnas allvarlighetsgrad och det stora antalet åtalade framläggas för fullmäktige omedelbart. Den tidsplan som presenterats i kommunens svar är alltför utdragen.

Fullmäktige ska enligt 85 § 4 mom. i kommunallagen avstänga den förtroendevalda från uppdraget för den tid en förundersökning eller en rättegång som gäller ett tjänstebrott som en förtroendevald misstänks för pågår, om det är nödvändigt för att trygga trovärdigheten och tillförlitligheten i kommunens beslutsfattande med beaktande av det misstänkta brottets allvarlighet, risken för upprepning och andra omständigheter.

Situationen i Kittilä måste åtgärdas snabbt

Utgångsläget i kommunallagen är att kommunen löser sina förvaltningsmässiga problem själv. Det finns varken något behov eller några grunder för finansministeriet att inleda ett i kommunallagen avsett utredningsförfarande, ifall kommunen vidtagit nödvändiga åtgärder.

En förtroendevald kan enligt kommunallagen också själv avstå från att utöva sitt förtroendeuppdrag.

Finansministeriet kan i snabb takt inleda beredningen av ett i 12 a kap. i kommunallagen avsett utredningsförfarande i fråga om kommuner som har exceptionella svårigheter inom förvaltningen, om kommunen inte vidtar nödvändiga åtgärder. Syftet med utredningsförfarandet är att hjälpa kommunen att säkerställa förmågan att fatta beslut och att trygga god förvaltning i ett exceptionellt läge. Utredningsförfarandet går ut på att en utredare eller utredningsgrupp samarbetar med kommunen och framlägger för kommunfullmäktige ett förslag till åtgärder som behövs för att få kommunens förvaltning att överensstämma med kommunallagen och andra lagar. Kommunfullmäktiges förpliktelse är att behandla förslaget utan obefogat dröjsmål.

Pressmeddelande från åklagarämbetet i Uleåborg: Åtal väckts mot kommunala beslutsfattare i Kittilä (på finska)

Ytterligare information:

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 530 079