Hoppa till innehåll
Media

Konsolideringen av det digitala stödet framskrider

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2021 10.02
Pressmeddelande

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd föreslås bli konsoliderad så att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skulle ansvara för den regionala utvecklingsuppgiften från och med 2022. Finansministeriet inleder beredningen av ändringen tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Målet är att den regionala utvecklingsuppgiften ska kunna överföras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid utgången av den pågående projektperioden. De lokala aktörerna erbjuder också i fortsättningen digitalt stöd till medborgarna.

Finansministeriet har sedan 2018 beviljat statsunderstöd för landskapsförbundens regionala projekt för digitalt stöd. Statsunderstödsprojekten har, i samarbete med ett omfattande nätverk av aktörer, utvecklat det stöd som medborgarna erbjuds för elektronisk kommunikation och användning av elektroniska tjänster. Finansministeriet inledde hösten 2020 ett utredningsarbete för att konsolidera det digitala stödet som en del av programmet för främjande av digitalisering. Målet är att säkerställa att resultaten av landskapsförbundens statsunderstödsprojekt förblir i användning och att den gemensamma regionala utvecklingen av det digitala stödet fortsätter även efter att projektperioderna löpt ut.

I finansministeriets utredningsarbete har man bedömt olika möjligheter att konsolidera den regionala verksamheten för digitalt stöd. Den kompetens och de kunskaper som samlats i samarbete mellan statsunderstödsprojekt för digitalt stöd och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har varit ett viktigt stöd i arbetet. Utifrån utredningsarbetet föreslås det att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i fortsättningen ska svara för den regionala utvecklingsuppgiften i fråga om digitalt stöd. Arbetet fortsätter genom vidareutveckling av det nya organiseringssättet och till exempel genom analysering av behövlig lagstiftning.

Den regionala utvecklingen av det digitala stödet har pågått sedan 2018 i projektform. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ansvarat för den riksomfattande utvecklingen av det digitala stödet. De nuvarande landskapsförbundens statsunderstödsprojekt för digitalt stöd avslutas i slutet av oktober 2021. Flera olika aktörer, såsom bibliotek, organisationer, olika projekt, samfund, kommuner, myndigheter, serviceställen och företag erbjuder digitalt stöd i Finland. Målet med den regionala utvecklingen är att stödja dessa aktörer. Det föreslås alltså inte att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska tillhandahålla medborgarna digitala stödtjänster. Utbudet av digitalt stöd är omfattande och statsunderstödsprojekten har haft till uppgift att stödja samarbetet och verksamheten i nätverken mellan de leverantörer av digitalt stöd som är verksamma i regionen. Samarbetet stärker möjligheterna för dem som behöver digitalt stöd att få och hitta det stöd de behöver. Syftet med den föreslagna konsolideringsmodellen är att säkerställa kontinuiteten i det regionala utvecklingsarbetet i fråga om digitalt stöd också när den nuvarande finansieringen upphör.

Beredningen fortsätter i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Den regionala utvecklingsuppgiften  anses vara är ett naturligt tillägg till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter, som redan innehåller den riksomfattande utvecklingsuppgiften. Den riksomfattande utvecklingsuppgiften i fråga om digitalt stöd som inleddes vid dåvarande Befolkningsregistercentralen 2018 har skapat nödvändig kompetens hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett riktat och enhetligt digitalt stöd i hela Finland stöds av att utvecklandet av det digitala stödet koncentreras till en enda organisation. Genom ändringen vill man också säkerställa att det regionala perspektivet tas i beaktande vid utvecklingen av digitalt stöd.

Utredningsarbetet fortsätter år 2021 i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i synnerhet när det gäller beredningen av ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen för digitalt stöd. Resultaten av utredningsarbetet publiceras senare som en helhet. De statsunderstödsprojekt som avslutas i slutet av 2021 spelar en nyckelroll i förändringsskedet när det gäller att säkerställa kontinuiteten i den regionala utvecklingen av digitalt stöd.

Handlingsmodellen för digitalt stöd på ministeriets webbplats
 
Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, minister Sirpa Paateros specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, [email protected]
Waltteri Heino, planerare, tfn 0295 530 465, [email protected]

Målet med att utveckla det digitala stödet i Finland i enlighet med den riksomfattande verksamhetsmodellen är att stödja övergången av kunder hos den offentliga förvaltningen till en digital servicekanal. Medborgarna ska säkerställas lika möjligheter att uträtta ärenden elektroniskt i myndigheternas tjänster oberoende av tid och plats så att man främjar en ökad användning av digitala tjänster. Utvecklandet av det digitala stödet är en del av programmet för främjande av digitaliseringen.

Offentliga förvaltningens ICT