Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Lagförslag om elektronisk fakturering på remiss

Finansministeriet
13.9.2018 16.23
Pressmeddelande

Finansministeriet skickade regeringspropositionen om en lag om elektronisk fakturering på remiss den 13 september 2018. Syftet med den nya lagen om elektronisk fakturering är att effektivisera både den offentliga förvaltningens och företagens ekonomiförvaltning genom att öka användningen av strukturerade elektroniska fakturor, dvs. nätfakturor.

Genom propositionen genomförs EU-direktivet om elektronisk fakturering vid offentliga upphandlingar. Direktivet förutsätter att Europeiska standardiseringskommittén CEN utarbetar en ny europeisk standard för elektronisk fakturering. Avsikten med standarden är att eliminera faktureringshinder vid gränsöverskridande handel som beror på att olika länder tillämpar olika standarder. Standarden färdigställdes sommaren 2017.

Upphandlande enheter ska enligt direktivet senast den 18 april 2019 kunna ta emot och behandla nya elektroniska fakturor som är förenliga med den nya faktureringsstandarden i samband med upphandlingskontrakt som överskrider EU:s tröskelvärden. Propositionen utvidgar de upphandlande enheternas förpliktelse att ta emot och behandla elektroniska fakturor som följer den europeiska standarden även i fråga om fakturor som utfärdas på basis av upphandlingskontrakt som överskrider de nationella tröskelvärdena.

Lagförslaget innehåller även reglering som är oberoende av direktivet, enligt vilken de upphandlande enheterna och näringsidkare ges rätt att kräva fakturor som följer den europeiska standarden av den som utfärdar fakturan. Detta förutsätter att den som utfärdar fakturan är antingen en upphandlande enhet eller en näringsidkare. Elektroniska fakturor är mest lönsamma för mottagaren av fakturan. Digitaliserade faktureringsuppgifter kan i mottagarens ekonomiförvaltning behandlas effektivt ända fram till arkiveringsskedet.

Regeringens proposition är på remiss till och med 19.10.2018. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringspropositionen finns att läsa på webbplatsen Utlåtande.fi.

Ytterligare information

Jonna Törnroos, specialsakkunnig, förnamn.efternamn(at)vm.fi, puh. 0295530011

Eeva Lantto, lagstiftningsråd, förnamn.efternamn(at)vm.fi, tfn 0295 530 515