Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Ny skatt på gruvmineral från ingången av 2024

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.15
Pressmeddelande

Enligt regeringens proposition ska en ny skatt på gruvmineral som brutits i Finland införas 2024. Syftet med skatten är att ta hänsyn till de i gruvlagen avsedda gruvmineralernas karaktär som icke-förnybara naturtillgångar och att förse samhället en rimlig ersättning för användningen av dem. Skatten har inte några miljöskyddsmässiga mål.

Skatten på metallmalmer är enligt förslaget 0,6 procent av beskattningsvärdet av den metall som malmen innehåller. Beskattningsvärdet grundar sig i regel på de internationella marknadspriserna för metaller. Skatten på andra gruvmineral än metallmalmer föreslås vara 0,2 euro per ton gruvmineral som bryts.

Skatten ska omfatta alla i gruvlagen avsedda gruvmineral som brutits i Finland. Guld som hittats genom guldvaskning ska emellertid inte omfattas av tillämpningsområdet.

Skattskyldig föreslås vara den som har brutit gruvmineralen och som har ett sådant tillstånd att bedriva gruvdrift som avses i gruvlagstiftningen. Skattskyldiga är vanligtvis gruvbolag.

På den föreslagna beskattningen av gruvmineral tillämpas i huvudsak förfarandebestämmelserna i fråga om punktbeskattning och skatter som betalas på eget initiativ. Aktörer som omfattas av skatten ska registrera sig som skattskyldiga. Den skattskyldige ska lämna en skattedeklaration för skatteperioden på ett kalenderår samt räkna ut och betala skatten på eget initiativ. Skattemyndighet är enligt förslaget Skatteförvaltningen.

Den nya skatten föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Genom skatten eftersträvas 25 miljoner euro i skatteintäkter, varav 60 procent ska styras till gruvkommunerna

De årliga skatteintäkterna av den föreslagna gruvmineralskatten uppskattas vara cirka 25 miljoner euro. Av skatteintäkterna styrs 60 procent till de kommuner där gruvorna är belägna och 40 procent till staten. Skatteintäkterna redovisas till den kommun där gruvan är belägen.

Regeringen lämnade propositionen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt till riksdagen den 17 november. Propositionen publiceras på webbplatsen för beslut.

Ytterligare information:
Ella Luikku, skattesakkunnig, tfn 0295 530 091, ella.luikku(a)gov.fi