Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Nya bestämmelser om beskattningen av fastighetsplaceringsfonder tryggar Finlands skattebas

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 14.29
Pressmeddelande

Statsminister sanna Marins regering fastslog i samband med budgetförhandlingarna hösten 2021 riktlinjer för åtgärder som avser att bredda och stärka Finlands skattebas. En av dessa åtgärder är att ändra beskattningen av specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter. Genom ändringen utvidgas Finlands beskattningsrätt till specialplaceringsfonders inkomster av fastighetsinvesteringar i Finland. Finansministeriet begär utlåtanden om lagförslaget senast den 21 oktober.

Beskattningen av specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter föreslås bli ändrad i enlighet med rekommendationerna i rapporten från den arbetsgrupp som utrett källskatt på vinstutdelning och en reform av beskattningen av vinster från fastighetsinvesteringar så att den så kallade genomströmningsmodellen ska tillämpas på fondernas inkomster. I genomströmningsmodellen anses andelsägaren få inkomst direkt från placeringsobjektet, vilket innebär att mellanliggande specialplaceringsfonder också beaktas i beskattningen. 

I genomströmningsmodellen bestäms skatteplikten för inkomsterna enligt de ursprungliga inkomsttyperna, som om fondens andelsägare skulle ha fått inkomst direkt från investeringsobjektet och inte via en skattefri specialplaceringsfond. Den skattemässiga behandlingen skulle då i princip basera sig på den skattemässiga behandlingen av placeraren, vilket innebär att Finlands beskattningsrätt i många situationer kan tryggas i fråga om både inhemska genomströmningsfonder och utländska genomströmningsfonder.

Genomströmningsmodellen ska tillämpas vid beskattningen av fastighetsplaceringsfonder med få ägare 

Den föreslagna genomströmningsmodellen ska tillämpas på beskattningen av såväl inhemska specialplaceringsfonder som investerar i inhemska fastigheter som på med dem jämförbara utländska specialplaceringsfonder. För utländska fonders del tillämpas den föreslagna genomströmningsmodellen endast på deras inkomster i Finland.
Det skulle vara utmanande att tillämpa genomströmningsmodellen särskilt i fråga om finländska specialplaceringsfonder med ett stort antal ägare, eftersom de är öppna och antalet investerare varierar. Därför ska genomströmningsmodellen tillämpas endast vid beskattningen av specialplaceringsfonder med få ägare som investerar i fastigheter, där investerarkretsen vanligen är mer bestående. Gränsen för få ägare föreslås vara mindre än 30 andelsägare.

Remissbehandlingen avslutas i oktober

Utkastet till regeringsproposition sändes på remiss den 19 september. Remissbehandlingen pågår ända till den 17 oktober i tjänsten utlåtande.fi. De utlåtanden som lämnats in kan läsas där.
Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2022. De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft våren 2023 så att de föreslagna ändringarna tillämpas första gången vid beskattningen för 2024. 

Ytterligare information:
Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 029 5530 437, jari.salokoski(at)gov.fi 
Laura Puro, specialsakkunnig, tfn 029 5530 127, laura.puro(at)gov.fi