Hoppa till innehåll
Media

OECD:s utvärdering: Finland har fortsatt sitt utmärkta arbete med internationellt utbyte av beskattningsuppgifterparissa

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2022 12.59
Pressmeddelande

Global Forum, som är verksam i anslutning till OECD, har på begäran bedömt införandet av standarden för utbyte av beskattningsuppgifter i Finland. Finland följer enligt bedömningen standarden till största delen.

Man försöker förhindra en minskning av de nationella skattebaserna genom internationellt samarbete. En form av internationellt samarbete är informationsutbyte på begäran, vilket betyder att begäran om handräckning sänds till en annan stat i situationer där det från ett annat land behövs detaljerade beskattningsuppgifter som myndigheterna i landet i fråga kan antas förfoga över. 

Global Forum övervakar genomförandet av standarden för informationsutbyte (EOIR) och automatiskt informationsutbyte (AEOI) på begäran av beskattningen och gör kollegiala utvärderingar av dem. Över 160 medlemsstater i Global forum har förbundit sig att följa standardens minimikrav. Den kollegiala utvärderingen delar upp staterna i fyra olika kategorier: staterna följer standarden helt, till största delen, delvis eller inte alls. I en bedömning som publicerades i augusti placerade sig Finland i kategorin standarden iakttas till största delen.

Bedömningen gjordes för tio enskilda kriterier i tre olika kategorier: tillgången till uppgifter, lättheten i fråga om tillgången och praxis för informationsutbytet. Bedömningen gällde nivån både för lagstiftningen och för det praktiska genomförandet. 

Finland har enligt Global Forums bedömning fortsatt det utmärkta arbetet med internationellt utbyte av beskattningsuppgifter. Responsen från partnerländerna är också mycket positiv: partnerländerna är nöjda med samarbetet både när det gäller de praktiska kontakterna och kvaliteten på informationen. Finlands svarstider i fråga om begäran om handräckning hör också till de allra bästa i världen. 

Bland de nordiska länderna har Norge, som följer standarden fullt ut, klarat sig bäst i utvärderingen.  

Lagstiftningen om uppgifter om förmånstagare bör utvecklas

Den senaste utvärderingen gjordes 2013 då Finland enligt bedömningen uppfyllde kraven. Emedan standarden sedermera har uppdaterats speciellt i fråga om tillgången till uppgifter om förmånstagare, är den nya uppskattningen inte helt jämförbar med den tidigare uppskattningen. Finland har strävat efter att genomföra de nyare delarna av standarden både i lagstiftningen och i praxis, men enligt bedömningen uppfyller Finland de nya kraven endast delvis, vilket minskar Finlands helhetsbedömning. 

Finland bör säkerställa att tillräckliga, uppdaterade och korrekta uppgifter om förmånstagare (beneficial owner) finns tillgängliga. Finland bör också sätta i kraft bland annat effektiva sanktioner, ifall de uppgifter som krävs inte meddelats till förmånstagarregistret. 
Dessutom bör Finland utarbeta en omfattande tillsynsplan som oberoende av tillsynsmyndighet och företagsform garanterar tillgång till tillräckliga, exakta och uppdaterade uppgifter om förmånstagare. Finland bör också precisera den yrkesbaserade tystnadsplikten i förhållande till internationellt utbyte av beskattningsuppgifter, så att dess innehåll överensstämmer med standarden.

I utvärderingen deltog flera olika aktörer: såväl lagstiftare som praktiska genomförare. I arbetet deltog finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, Finansinspektionen, Regionförvaltningsverket (ESAVI), Centralkriminalpolisen och Finlands Advokatförbund.

Ytterligare information: 
Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 105, harri.joiniemi(at)gov.fi