Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Parlamentariska arbetsgruppen som utrett Sitras ställning överlämnade sin slutrapport

Finansministeriet
29.3.2019 10.00
Pressmeddelande

Parlamentariska arbetsgruppen som tillsattes av finansminister Petteri Orpo i december 2018 överlämnade sin slutrapport om förslagen till reformering av Jubileumsfonden för Finlands självständighets förvaltning och resurser. Parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod var 1.1.2019 - 31.3.2019 och riksdagsledamot Matti Vanhanen var ordförande.

Lagstiftningen borde ta hänsyn till Sitras samhälleliga mål

Arbetsgruppen bedömde också hur tidsenliga Sitras uppgifter och målsättningar är på lagstiftningsnivå. Regleringen av Sitras uppgifter och målsättningar borde utöver de nuvarande ekonomiska prioriteringarna även ta hänsyn till övriga samhälleliga målsättningar. Som exempel nämndes bland annat samhällelig rättvisa, jämställdhet, social sammanhållning, demokrati och hållbar utveckling. Arbetsgruppen föreslog inte några särskilda lagstiftningsändringar i sin rapport, utan förutsätter i stället att finansministeriet i samband med en eventuell fortsatt beredning utreder riksdagsgruppernas åsikter i syfte att åstadkomma tillräckligt täckande, möjliggörande och tidsenlig reglering.

Förvaltningsrådet förnyas och dess representativitet utvidgas

Sitras förvaltningsråd består i dagsläget av Finlands Banks bankfullmäktige. Arbetsgruppen föreslår ett skilt förvaltningsråd för Sitra. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet föreslås bli utökat så att den parlamentariska och täckande styrningen av fonden kan stärkas och Sitras nuvarande ställning som en oberoende aktör säkerställas. Förvaltningsrådets uppgifter föreslås bli oförändrade till väsentliga delar.

Arbetsgruppen granskade även Sitras resurser, framför allt balansbeloppet och användningen av tillgångarna. Man lyckades emellertid inte uppnå enighet i dessa frågor i detta sammanhang. Den nuvarande regleringen och Sitras tillgångar ger å andra sidan redan nu olika möjligheter åt förvaltningsrådet att omallokera resursanvändningen.

Styrelsens sammansättning ska svara mot verksamhetsmässiga behov på ett bättre sätt

Antalet styrelseledamöter, valet av dem, och styrelsens sammansättning föreslås också bli ändrat så att de motsvarar Sitras verksamhetsmässiga behov på ett bättre sätt. Överombudsmannen ska inte längre vara styrelseledamot. Styrelsens ställning gentemot överombudsmannen föreslås också bli stärkt och styrelsens uppgifter preciserade.

Lagberedningen fortsätter under nästa regeringsperiod

Den eventuella fortsatta lagberedningen utförs under nästa regeringsperiod av finansministeriet och riksdagens talmanskonferens.

Länk till rapporten

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen

Ytterligare information:

Matti Vanhanen, riksdagsledamot, arbetsgruppens ordförande, tfn 0400 317 511
Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens sekreterare, finansministeriet, tfn 02955 30418
Jaska Siikavirta, arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30370

Finansministeriet Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Petteri Orpo