Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Nationella regleringen av fondbolag lättas

Finansministeriet
22.11.2018 13.45
Pressmeddelande

Målet med den nya lagen om placeringsfonder är att förbättra kostnadseffektiviteten och internationella konkurrenskraften hos inhemska fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Regeringen föreslår att den rent nationella regleringen minskas och att tillämpningsområdet för lagen om placeringsfonder förtydligas. Regleringen av specialplaceringsfonder ska överföras till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondbolagens administrativa börda lättas

Det föreslås att fondbolag inte längre behöver ordna årliga fondandelsägarstämmor. En stämma ska kunna sammankallas på begäran. Revisorer ska fortfarande kontrollera riktigheten i en placeringsfonds värdeberäkning, men i fortsättningen räcker det att kontrollen utförs minst en gång per år.

Fonderna behöver heller inte längre utfärda fysiska andelsbevis. För fondbolagen föreslås i lagen en ny metod för att reglera placeringsfondernas likviditet, nämligen en metod för begränsning av inlösen.

Det ska dessutom kunna anges i en placeringsfonds stadgar på vilka grunder ett fondbolag har rätt att lösa in fondandelar i exceptionella situationer utan ett uppdrag eller samtycke av fondandelsägaren.

Minimiantalet fondandelsägare i en specialplaceringsfond sänks från 50 till 30. Den internationella konkurrenskraften förbättras tack vare en ny delfondstruktur som möjliggör effektivare differentiering av placeringsfondens investeringspolicy än andelsserier. 

Pålitligheten hos styrelsens verksamhet förbättras

Propositionen innehåller nya bestämmelser som förbättrar pålitligheten hos styrelsens verksamhet.

Minst en tredjedel av styrelsemedlemmarna ska uppfylla de lagstadgade kraven på oavhängighet. Lagen förutsätter däremot inte längre att fondandelsägarna ska få välja en styrelsemedlem.

Investeringar i finländska bolag

Syftet med propositionen är att främja konkurrenskraften hos den finländska placeringsfondverksamheten. Det är viktigt enligt regeringen att internationella investerare intresserar sig av finländska investeringsobjekt och att investeringar på så sätt kan styras i finländska företag. Därför måste lagen om placeringsfonder motsvara regleringen i andra EU-länder och möjliggöra konkurrens på lika villkor.

Regeringen lämnade propositionen om en ny lag om placeringsfonder torsdagen den 22 November. Den nya lagen genomför samtidigt EU-lagstiftning. Lagen avses träda i kraft vid ingången av nästa år. Propositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Skattelagstiftningen som gäller placeringar föreslås bli ändrad (nyhet 12.11.)

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd, tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi
Tiina Heinonen, finanssekreterare, tfn 02955 30512, tiina.heinonen(at)vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi